Skip to main content

VCP

Všeobecné cestovní podmínky společnosti LEGOLAND Holidays Deutschland GmbH

1. Uzavření cestovní smlouvy

1.1 Společnost LEGOLAND® Holidays Deutschland GmbH (dále jen LLH) nabízí cestovní služby prostřednictvím internetu a call centra Popisy služeb zohledňují podmínky a okolnosti platné v okamžiku rezervace. Rezervace je možno provádět telefonicky nebo elektronicky (přes internet) na adrese www.LEGOLAND.de.

1.2 Pro všechny způsoby rezervace uvedené v bodě 1.1 platí následující ustanovení:

1.2.1 Předsmluvní informace v souladu s § 651d BGB (německý občanský zákoník) o podstatných vlastnostech cestovních služeb, ceně zájezdu a všech dodatečných nákladech, platebních podmínkách a paušálních náhradách/stornopoplatcích (v souladu s čl. 250 § 3 č. 1, 3 až 5, 7 EGBGB) se stávají součástí smlouvy, pokud se LLH a klient výslovně nedohodnou jinak.

1.2.2 Další poplatky, odměny a jiné náklady budou klientovi účtovány pouze tehdy, pokud o nich byl informován před předložením smluvního prohlášení v souladu s čl. 250 § 3 č. 3 EGBGB.

1.2.3 Základem je itinerář zájezdu a další informace poskytnuté společností LLH k danému zájezdu, pokud je má klient k dispozici.

1.2.4. Rezervaci provádí klient také pro všechny účastníky uvedené v rezervaci, za jejichž smluvní závazek klient odpovídá jako za svůj vlastní závazek.

1.2.5. Pokud se obsah potvrzení o zájezdu liší od obsahu rezervace, jedná se ze strany společnost LLH o novou nabídku, kterou je LLH vázána po dobu 2 dnů. Smlouva je na základě této nové nabídky společností LLH uzavřena, pokud klient ve výše uvedené lhůtě vůči společnost LLH prohlásí, že ji akceptuje.

1.2.6. Klient neprodleně informuje společnost LLH, pokud neobdrží potvrzení o zájezdu v plném rozsahu.

1.3 Pro rezervace provedené telefonicky platí následující ustanovení:

1.3.1 Provedením rezervace nabízí klient společnosti LLH závazné uzavření cestovní smlouvy. Rezervaci provádí klient také pro všechny účastníky uvedené v přihlášce, za jejichž smluvní závazek odpovídá stejně jako za svůj vlastní závazek.

1.3.2 Smlouva je uzavřena okamžikem jejího přijetí ze strany LLH. Společnost LLH potvrdí přijetí písemným potvrzením o zájezdu. Společnost LLH poskytne klientovi v okamžiku uzavření smlouvy nebo neprodleně po jejím uzavření kopii nebo potvrzení smlouvy na trvalém nosiči dat. Text smlouvy bude uložen v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

1.4 Pro rezervace provedené elektronicky (přes internet) platí následující ustanovení:

1.4.1 Klient si může vybrat z itineráře a dalších informací poskytnutých společností LLH pro příslušný zájezd.

1.4.2 Kliknutím na tlačítko „rezervovat s povinností platby“ nabízí klient společnosti LLH závazné uzavření paušální cestovní smlouvy. Před odesláním této rezervace může klient údaje kdykoli měnit a prohlížet si je. Rezervace však může být odeslána a předána pouze v případě, že klient kliknutím na tlačítko „Ano, přečetl/a jsem si Všeobecné podmínky pro poskytování paušálních zájezdů a souhlasím s nimi“ přijal tyto Všeobecné podmínky pro poskytování paušálních zájezdů, a tím je zahrnul do své rezervace.

1.4.3 Společnost LLH poté klientovi neprodleně zašle e-mailem potvrzení o zájezdu; smlouva je uzavřena až okamžikem vydání tohoto potvrzení o zájezdu společností LLH. V tomto e-mailu nebo v samostatném e-mailu zašle LLH klientovi na trvalém nosiči (e-mail nebo papírový výtisk) text smlouvy (sestávající z rezervace, VOP a potvrzení o zájezdu) (potvrzení smlouvy). Text smlouvy bude uložen v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

1.5 V souladu s § 312 odst. 7, § 312g odst. 2 věta 1 č. 9 BGB neexistuje v případě cestovních paušálních smluv podle § 651a a § 651c BGB, které byly uzavřeny na dálku, právo na zrušení, nýbrž existují pouze zákonná práva na odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy, zejména právo na odstoupení od smlouvy podle § 651h BGB. Právo na zrušení však existuje, pokud byla smlouva o cestovních službách podle § 651a BGB uzavřena mimo obchodní prostory, ledaže by ústní jednání, na jehož základě byla smlouva uzavřena, bylo vedeno na předchozí objednávku spotřebitele; v tomto případě právo na zrušení rovněž neexistuje.

2. Platba

2.1 Platby, které mají být provedeny za cenu zájezdu, jsou pojištěny proti insolvenci podle § 651r BGB. Klient obdrží společně s potvrzením o zájezdu příslušné potvrzení o pojištění od německé pojišťovny.

2.2 Se závaznou rezervací a obdržením potvrzení o pojištění je splatná celá cena zájezdu.

2.3 LLH akceptuje následující způsoby platby:

  • Platba kreditní kartou: Klient může zaplatit kartou VISA, Mastercard nebo American Express. Příslušná kreditní karta bude zatížena ihned po zaslání potvrzení rezervace.
  • Bankovním převodem: Platba bankovním převodem: Platbu bankovním převodem lze provést do 10 dnů před zahájením cesty po předchozím písemném potvrzení ze strany LLH na účet LLH, IBAN: DE21 2003 0000 0603 1603 91, SWIFT: HYVEDEMM300.
  • Paypal: Příslušný účet Paypal bude zatížen ihned po zaslání potvrzení rezervace.

2.3.1 Společnost LLH neodpovídá za náklady vzniklé při platbách kreditními kartami nebo kartami Maestro nebo při převodech ze zahraničí.

2.3.2 V případě telefonických rezervací je podmínkou uvedení čísla a data platnosti kreditní karty nebo platných německých bankovních údajů. Společnost LLH strhne celou cenu zájezdu ihned po odeslání potvrzení rezervace a po odeslání potvrzení o pojištění.

2.4 Uvedené ceny cestovních služeb jsou konečné ceny včetně zákonem stanovené daně z přidané hodnoty. V případě speciálních akcí je sleva již zohledněna v uvedené konečné ceně.

2.5 Veškeré platby a převody se provádějí v eurech.

2.6 V případě, že nejsou uhrazeny splatné platby nebo nejsou uhrazeny v plné výši a klient nezaplatí ani po upomínce se stanovením lhůty, může společnost LLH od cestovní smlouvy odstoupit, pokud již v tomto okamžiku neexistuje podstatná vada zájezdu. V případě odstoupení od cestovní smlouvy může společnost LLH požadovat stornopoplatky jako kompenzaci podle bodu 6.

3. Služby

3.1 Smluvně sjednané služby jsou uvedeny v popisech služeb na internetu a v informacích v potvrzení o zájezdu, které na ně odkazují.

3.2 Pokud jsou vstupenky do zábavního parku LEGOLAND zahrnuty v ceně zájezdu, opravňují návštěvníka k využití všech služeb nabízených v době návštěvy, s výjimkou těch služeb, za které je požadován příplatek v souladu se samostatným upozorněním v místě služby.
Návštěvník nemá nárok na to, že v době jeho návštěvy budou skutečně nabízeny všechny služby, na jejichž dostupnost společnost LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH upozornila. Společnost LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH upozorní na nedostupné služby u vstupu do parku, jakmile zjistí jejich dlouhodobější nedostupnost. Společnost LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH upozorní na krátkodobou nedostupnost jednotlivých služeb nebo atrakcí v místě poskytování služby. Individuální dostupnost závisí na příslušné poptávce návštěvníků.
Při rezervaci balíčku se zvýhodněnými vstupenkami, např. pro děti, je třeba počítat s kontrolou u vstupu do parku. Přitom je nutno prokázat nárok na slevu. Bez dokladu může LEGOLAND Freizeitpark požadovat doplatek nebo odmítnout vstup.

3.3 Rezervace pro kempování v kempu prázdninové vesničky LEGOLAND platí pouze pro místo, na kterém může klient postavit svůj obytný vůz nebo karavan nebo vlastní stan. Použití veškerého vybavení kempu, zejména sociálního zařízení, je zahrnuto v ceně zájezdu. To neplatí pro služby v prázdninové vesničce LEGOLAND, za které se platí příplatek podle zvláštního oznámení.

3.4 Při rezervaci ubytovacích služeb u hotelových partnerů společnosti LLH je klient oprávněn využívat všechny nabízené služby s výjimkou těch služeb, za které hotelový partner účtuje poplatek podle samostatného oznámení.

3.5 Po ukončení rezervace nejsou zpětně poskytovány žádné slevy ani jiná snížení cen, s výjimkou slev pro osoby s těžkým zdravotním postižením na vstupenky do zábavního parku LEGOLAND. Za tímto účelem musí klient předložit své vstupenky spolu s příslušným dokladem v oddělení služeb pro hosty zábavního parku LEGOLAND nebo na recepci prázdninové vesničky LEGOLAND.

3.6 Zvláštní požadavky je třeba uvést při rezervaci. Společnost LLH a její partner se budou snažit vyhovět přáním klienta, pokud to bude možné, ale nemohou to garantovat.

3.7 Klient není oprávněn vzít do pronajaté jednotky více osob, než je smluvně dohodnuto s LLH. V případě porušení je společnost LLH oprávněna odstoupit od smlouvy a účtovat za dobu neoprávněného užívání jednorázovou přirážku ve výši 140,00 (sto čtyřicet) eur za nadměrnou obsazenost.

4. Změny služeb

4.1 Změny a odchylky jednotlivých cestovních služeb od sjednaného obsahu cestovní smlouvy, které se stanou nezbytnými po uzavření smlouvy a které nebyly vyvolány společností LLH v rozporu s dobrou vírou, jsou přípustné pouze tehdy, pokud tyto změny nebo odchylky nejsou podstatné a nemají vliv na celkový charakter rezervovaného zájezdu.

4.2 Případné nároky ze záruky zůstávají nedotčeny, pokud změněné služby vykazují vady.

4.3 Společnost LLH je povinna neprodleně informovat klienta o změnách nebo odchylkách ve službách. Případně může společnost LLH klientovi nabídnout bezplatnou změnu rezervace nebo bezplatné odstoupení od smlouvy.

4.4 V případě výrazné změny podstatné cestovní služby je klient oprávněn odstoupit od cestovní smlouvy bez jakýchkoli poplatků nebo požadovat účast na zájezdu alespoň rovnocenné hodnoty, pokud je společnost LLH schopna takový zájezd ze své nabídky služeb bez dodatečných nákladů pro klienta nabídnout. Klient musí tato práva uplatnit neprodleně po prohlášení společnosti LLH o změně cestovní služby.

5. Změny rezervací a náhradní rezervace

5.1 Změny rezervací lze provádět bezplatně do 21 dnů před datem příjezdu, pokud je požadovaná služba k dispozici. V případě požadavků na změnu doručených později účtuje společnost LLH v případě dostupnosti paušální poplatek za změnu rezervace ve výši 35,00 (třicet pět) eur. To neplatí pro změny rezervace na základě toho, že společnost LLH poskytla klientovi nepřesné předsmluvní informace v souladu s čl. 250 § 3 EGBGB; v tomto případě nebude účtován žádný poplatek za změnu rezervace.

5.2 Změny rezervace jsou možné nejpozději 3 dny před zahájením cesty. Po tomto datu bude účtován storno poplatek ve výši 90 % ceny zájezdu.

5.3 Za změny rezervace provedené ihned v den rezervace není účtován žádný poplatek.

5.4 Celková cena se může v důsledku změny služeb akceptovaných společností LLH po provedení nové rezervace zvýšit. Dodatečná částka bude klientovi naúčtována. Splatnou se stává v závislosti na okamžiku změny rezervace podle úpravy v bodě 2.2. Případné snížení ceny v důsledku změny rezervace bude vráceno.

5.5 Do zahájení zájezdu může klient požadovat, aby na jeho místo v právech a povinnostech vyplývajících z cestovní smlouvy nastoupila třetí osoba. Společnost LLH může vznést námitku proti vstupu třetí osoby, pokud třetí osoba nesplňuje zvláštní požadavky na zájezd nebo pokud je její účast v rozporu se zákonnými předpisy nebo úředními příkazy. Pokud třetí osoba vstoupí do cestovní smlouvy, odpovídají třetí osoba a klient vůči společnosti LLH za cenu zájezdu a případné dodatečné náklady vzniklé v důsledku vstupu třetí osoby společně a nerozdílně.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany klienta

6.1 Klient může od zájezdu odstoupit kdykoli před zahájením cesty. Rozhodující je datum dojití prohlášení o odstoupení společnosti LLH. Pro účely dokazování musí klient odstoupení od smlouvy oznámit písemně.

6.2 Pokud klient odstoupí od cestovní smlouvy nebo nenastoupí cestu, může společnost LLH požadovat náhradu za opatření pro cestu a náhradu svých nákladů. Při výpočtu náhrady se přihlíží k obvykle ušetřeným výdajům a k jinému obvykle možnému využití cestovních služeb.

6.3 Společnost LLH účtuje paušální stornopoplatek za rezervaci podle následujícího odstupňování:

  • Do 21 dnů před zahájením cesty paušálně 35,00 EUR za každou rezervaci
  • Od 20 do 10 dnů před zahájením cesty: 50 % z celkové ceny rezervovaných služeb
  • 9 až 4 dny před odjezdem: 65 % z celkové ceny rezervovaných služeb
  • 3 a více dní před odjezdem: 90 % z celkové ceny objednaných služeb
  • V případě nedostavení se: 90 % z celkové ceny rezervovaných služeb

Za rozhodné datum pro výpočet lhůty se považuje datum přijetí oznámení klienta o zrušení rezervace.

6.4 Společnost LLH je povinna na žádost klienta odůvodnit výši odškodnění.

6.5 Odchylně od bodu 6.2 věty 2 nemůže společnost LLH požadovat náhradu škody, pokud v místě určení nebo v jeho bezprostřední blízkosti nastanou nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které podstatně negativně ovlivní uskutečnění zájezdu nebo přepravu osob do místa určení. Okolnosti jsou ve smyslu této podkapitoly nevyhnutelné a mimořádné, pokud jsou mimo kontrolu strany, která se na toto odvolává, a jejich důsledkům nebylo možné zabránit ani při vynaložení veškerých přiměřených opatření.

6.6 Klient má právo prokázat společnosti LLH, že v důsledku odstoupení od smlouvy nebo nenastoupení cesty nevznikla žádná škoda nebo vznikla škoda podstatně nižší.

6.7 V případě odstoupení od smlouvy může společnost LLH od klienta vyžadovat skutečně vzniklé vícenáklady.

6.8 Náklady spojené s odstoupením od smlouvy se hradí také v případě, že klient cestu nenastoupí nebo nenastoupí včas.

7. Nevyužité služby

Pokud klient z důvodů, za které odpovídá (např. z důvodu předčasného návratu nebo jiných závažných důvodů), nevyužije jednotlivé cestovní služby, které mu byly řádně nabídnuty, nemá nárok na vrácení poměrné části ceny zájezdu. Společnost LLH se bude snažit o vrácení ušetřených nákladů od poskytovatelů služeb. Tato povinnost neplatí, pokud jsou služby zcela bezvýznamné nebo pokud vrácení brání právní nebo úřední předpisy.

8. Zrušení rezervace ze strany LLH

Společnost LLH může vypovědět cestovní smlouvu bez výpovědní lhůty, pokud je uskutečnění cesty i přes odpovídající upozornění společností LLH ze strany klienta trvale narušováno. Totéž platí, pokud klient porušuje smlouvu v takovém rozsahu, že je okamžité zrušení smlouvy odůvodněné. Společnost LLH si však ponechává nárok na zaplacení ceny cesty. Společnost LLH však musí zohlednit hodnotu ušetřených nákladů, jakož i ty výhody, které získá z jiného využití nevyužitých služeb. Výpověď zásadně vyžaduje písemnou formu.

9. Záruka / součinnost

9.1 Pokud služba není ze strany společnosti LLH poskytnuta v souladu se smlouvou, může klient požadovat nápravu. Společnost LLH může nápravu odmítnout, pokud vyžaduje nepřiměřené úsilí. Společnost LLH může rovněž zjednat nápravu poskytnutím náhradní služby stejné hodnoty.

9.2 Klient může požadovat odpovídající snížení ceny zájezdu (slevu) po dobu, kdy zájezd není poskytován v souladu se smlouvou. Cena zájezdu se sníží v poměru, v jakém by byla hodnota zájezdu ve stavu bez vad ke skutečné hodnotě v době uzavření smlouvy. Ke snížení nedojde, pokud klient vadu ze svého zavinění neoznámí.

9.3 Pokud je cesta v důsledku vady podstatně znehodnocena a společnost LLH nezajistí v přiměřené lhůtě nápravu, může klient v rámci zákonných ustanovení – ve vlastním zájmu a z důvodů prokazatelnosti je účelné písemné prohlášení – cestovní smlouvu vypovědět. Totéž platí v případě, že klient nebude moci v důsledku vady ze závažného důvodu, který je pro LLH patrný, rozumně očekávat, že bude moci cestu absolvovat. Lhůtu k nápravě není nutné stanovit pouze v případě, že náprava není možná nebo ji společnost LLH odmítá, nebo pokud je okamžité ukončení smlouvy odůvodněno zvláštním zájmem klienta. Klient dluží společnosti LEGOLAND část ceny zájezdu připadající na využité služby, pokud o tyto služby měl zájem.

9.4 Bez ohledu na snížení nebo ukončení smlouvy může klient požadovat náhradu škody za nesplnění smlouvy, ledaže by vada cesty byla způsobena okolností, za kterou společnost LLH neodpovídá.

10. Omezení odpovědnosti

10.1 Smluvní odpovědnost společnosti LLH za jiné škody než škody na zdraví je omezena na trojnásobek ceny cesty, pokud škoda klientovi nebyla způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

10.2 U všech nároků na náhradu škody z nedovoleného jednání vůči pořadateli, které nejsou založeny na úmyslu nebo hrubé nedbalosti, odpovídá společnost LLH za majetkovou škodu do výše 4.100 euro; pokud trojnásobek ceny zájezdu přesahuje tuto částku, je odpovědnost za majetkovou škodu omezena na výši trojnásobku ceny zájezdu. Tyto maximální částky odpovědnosti platí vždy pro jednoho klienta a cestu.

11. Povinnost součinnosti

11.1 Klient je povinen poskytnout v rámci zákonných ustanovení součinnost, aby v případě narušení plnění zabránil vzniku škody nebo ji minimalizoval.

11.2 Cestující je povinen neprodleně nahlásit vady přímo společnosti LLH. Oznámení lze učinit telefonicky na čísle +49 (0) 8221 257 355 0 nebo e-mailem na adresu info@LEGOLANDHolidays.de.

12. Vyloučení nároků a promlčení

Nároky klienta uvedené v § 651i odst. (3) občanského zákoníku (BGB) se promlčují za dva roky. To neplatí v případech hrubé nedbalosti, úmyslu, újmy na životě, těle nebo zdraví. Promlčecí lhůta začíná běžet dnem, kdy měla cesta podle smlouvy skončit.

13. Pojištění

Cena cesty nezahrnuje pojištění storna cesty. Společnost LLH proto doporučuje uzavřít takové pojištění, které pokryje náklady na repatriaci v důsledku úrazu nebo nemoci, prostřednictvím pojišťovny Hanse Merkur Reiseversicherung AG.

14. Neúčinnost jednotlivých ustanovení

Neúčinnost jednotlivých ustanovení nemá za následek neúčinnost celé smlouvy.

15. Rozhodné právo a soudní příslušnost

15.1 Smluvní a právní vztah mezi klientem a společností LLH se řídí výhradně německým právem. Pokud má klient obvyklé bydliště v jiné zemi, zůstává použití kogentních právních ustanovení této země volbou práva provedenou ve větě 1 nedotčeno.

15.2 Pro soudní příslušnost platí právní předpisy platné pro místní a mezinárodní příslušnost.

16. Řešení spotřebitelských sporů

Pro rezervace v rámci elektronických právních transakcí platí následující ustanovení:
Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou klient nalezne pod odkazem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Společnost LLH není povinna ani ochotna účastnit se řízení o řešení sporů před smírčím orgánem pro spotřebitele.
Stav k záři 2023

 

Health