Skip to main content

VCP

Všeobecné obchodní podmínky pro paušální cesty společnosti LEGOLAND Holidays Deutschland GmbH

1. Uzavření cestovní smlouvy

1.1 Společnost LEGOLAND® Holidays Deutschland GmbH (dále jen LLH) nabízí cestovní služby prostřednictvím internetu a telefonních center. Popisy služeb zohledňují podmínky a okolnosti dané v době uskutečnění objednávky. Objednávky lze provádět telefonicky nebo elektronickou cestou (internet) na stránkách www.LEGOLAND.de.

1.2 Pro veškeré možnosti objednávek uvedené v bodě 1.1 platí:
1.2.1 Předsmluvní informace podle § 651d OZ o zásadních vlastnostech cestovních služeb, ceně cesty a veškerých dalších nákladech, platební možnosti a paušálech odškodnění/storna (podle čl. 250 § 3 č. 1, 3 až 5, 7 úvodního zákona k občanskému zákoníku) jsou obsahem smlouvy, nesjednají-li společnost LLH a zákazník výslovně jinak.
1.2.2 Zákazník je povinen uhradit poplatky, náhrady a další náklady pouze v případě, byl-li o jejich úhradě informován před prohlášením o přijetí smlouvy podle článku 250 § 3 číslo 3 úvodního zákona k občanskému zákoníku. 
1.2.3  Základem je plán průběhu cesty a další informace od společnosti LLH pro příslušnou cestu, má-li je zákazník k dispozici.
1.2.4. Objednávku realizuje zákazník i pro všechny ostatní účastníky uvedené v objednávce, za jejichž smluvní závazky ručí stejně jako za svůj vlastní závazek. 
1.2.5. Liší-li se obsah potvrzení o cestě od obsahu objednávky, jedná se o novou nabídku společnosti LLH, která je pro společnost LLH závazná po dobu 2 dnů. Smlouva se uzavírá na základě této nové nabídky společnosti LLH, jestliže zákazník vyjádří během výše uvedené lhůty vůči společnosti LLH její přijetí.
1.2.6. Jestliže zákazník neobdržel kompletní potvrzení o cestě, oznámí to okamžitě společnosti LLH.

1.3 Pro telefonické objednávky platí:
1.3.1 Objednávkou nabízí zákazník společnosti LLH závazně uzavření cestovní smlouvy. Objednávku provádí zákazník i pro všechny ostatní účastníky uvedené v objednávce, za jejichž smluvní závazky ručí stejně jako za svůj vlastní závazek. 
1.3.2 Smlouva se uzavírá přijetím nabídky společností LLH. Přijetí společnost LLH potvrzuje písemným potvrzením cesty. Zákazník dostane při nebo okamžitě po uzavření smlouvy opis nebo potvrzení smlouvy společností LLH na trvalém datovém nosiči.

1.4 Pro elektronické objednávky (internet) platí:
1.4.1 Zákazník si může zvolit plán cesty a další informace od společnosti LLH pro příslušnou cestu. 
1.4.2 Tlačítkem „objednat s povinností platby“ nabízí společnost LLH zákazníkovi závazně uzavření smlouvy o paušální cestě. Před zasláním této objednávky může zákazník údaje kdykoliv změnit a prohlížet. Objednávku lze ale doručit a předat, jestliže zákazník kliknutím na tlačítko „Ano, přečetl jsem si Všeobecné obchodní podmínky pro paušální cesty a souhlasím s nimi“ souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro paušální cesty a tím svou objednávku realizuje. 
1.4.3 Společnost LLH následně okamžitě zákazníkovi e-mailem pošle potvrzení cesty; smlouva se uzavírá teprve odesláním tohoto potvrzení společnosti LLH. V tomto e-mailu nebo ve zvláštním e-mailu zašle společnost LLH text smlouvy (sestávající z objednávky, VOP a potvrzení o cestě) zákazníkovi na trvalém datovém nosiči (e-mail nebo výtisk na papíru) (potvrzení o smlouvě). Text smlouvy se ukládá se zohledněním ochrany osobních údajů.

1.5 Podle §§ 312 odst. 7, 312g odst. 2 věta 1 č. 9 OZ nelze u smluv o paušálních cestách podle § 651a a § 651c OZ uzavřených na dálku uplatnit odvolací právo, ale pouze zákonná práva na odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy, především právo na odstoupení od smlouvy podle § 651h OZ. Odvolací právo ale zůstává zachováno, jestliže byla smlouva o cestovních službách uzavřena podle § 651a OZ mimo obchodní prostory, nevychází-li ústní jednání, na kterém se uzavření smlouvy zakládá, z předchozí objednávky spotřebitele; v posledně uvedeném případě také nelze uplatňovat právo na odvolání.

2. Platba
2.1 Platby uhrazené jako cena za cestu jsou pojištěné proti insolvenci. Příslušné potvrzení o pojištění jedné z německých pojišťovacích společností obdrží zákazník spolu s cestovním potvrzením.

2.2 Závaznou objednávkou a obdržením příslušného potvrzení o pojištění je splatná celá cena za cestu.

2.3 Společnost LLH akceptuje následující druhy plateb:
• Platba kreditní kartou: Zákazník může platit prostřednictvím karet VISA, Mastercard nebo American Express Card. Částka se z příslušné kreditní karty strhne ihned po zaslání potvrzení o objednávce.
• Převod: Platby převodem lze provést ve lhůtě 10 dnů před začátkem cesty po předchozím písemném potvrzení od společnosti LLH na účet společnosti LLH, IBAN: DE21 2003 0000 0603 1603 91, SWIFT: HYVEDEMM300.
• Paypal: K platbě z příslušného účtu Paypal dojde přímo v rámci procesu objednávky.
2.3.1 Společnost LLH neodpovídá za náklady spojené s platbami kreditními kartami a kartami Maestro nebo při převodech ze zahraničí.
2.3.2 Při telefonických objednávkách je předpokladem uvedení čísla kreditní karty nebo data platnosti nebo uvedení platného německého bankovního spojení. Společnost LLH provede platbu ceny cesty v plné výši po zaslání potvrzení o objednávce a potvrzení o pojištění.

2.4 Uvedené ceny za cestovní služby jsou konečné ceny včetně všech zákonných platných daní z přidané hodnoty. U zvláštních akcí je sleva již zohledněná v uvedené ceně.

2.5 Veškeré platby a převody se realizují v eurech.

2.6 Nedojde-li k uhrazení plateb nebo budou-li uhrazeny jenom částečně a jestliže zákazník nezaplatí ani po upomínkách a stanovení lhůt, může LLH odstoupit od cestovní smlouvy, nedošlo-li již v tomto okamžiku k podstatným vadám cesty. V případě odstoupení od cestovní smlouvy může LLH vyžadovat jako odškodnění poplatky za odstoupení od smlouvy podle bodu 6.

3. Služby
3.1 Jaké služby jsou smluvně sjednané vyplývá ze specifikace služeb v internetu a z toho vyplývajících údajů v potvrzení o cestě.

3.2 Obsahuje-li cena cesty vstupenky do „LEGOLAND Freizeitpark“, opravňují tyto k využití všech služeb, které park v době návštěvy nabízí, s výjimkou služeb, za které se podle zvláštního označení na místě služby hradí poplatek navíc.
Návštěvník nemá žádný nárok na to, aby v době jeho návštěvy byly k dispozici skutečně veškeré služby, na jejichž existenci společnost LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH upozorňovala. V případě, že služby nejsou k dispozici dlouhodobě, upozorní na to LEGOLAND Freizeitpark u vchodu. Na krátkodobé výpadky jednotlivých služeb nebo atrakcí upozorní LEGOLAND Freizeitpark na místě poskytování služby. Individuální disponibilita závisí od příslušného zájmu návštěvníků.
Při objednávce balíčku se zlevněnými vstupenkami, např. pro děti, je třeba počítat u vchodu s kontrolami, při kterých je třeba prokázat nárok na slevu. Bez doložení může LEGOLAND Freizeitpark požadovat doplatek nebo neumožnit vstup.

3.3 Objednávky kempu pro LEGOLAND Feriendorf Campingplatz platí pouze pro místo, na kterém může zákazník zaparkovat svůj karavan nebo přívěs nebo postavit svůj vlastní stan. V ceně je zahrnuto využívání všech zařízení kempu, především sanitárních zařízení. To neplatí pro služby v LEGOLAND Feriendorf, za které je podle zvláštního upozornění potřeba uhradit dodatečný poplatek.

3.4 Při objednávce služeb přenocování u hotelových partnerů společnosti LLH je zákazník oprávněn využívat veškeré nabízené služby, s výjimkou služeb, za které partnerský hotel vyžaduje poplatky podle zvláštní vývěsky.

3.5 Po ukončení objednávky nelze poskytnout další srážky nebo slevy, s výjimkou slev pro těžce tělesně postižené osoby na vstupenky do LEGOLAND Freizeitpark. K využití této slevy musí zákazník předložit svou vstupenku spolu s odpovídajícím průkazem u návštěvnického servisu LEGOLAND Freizeitpark nebo na recepci LEGOLAND Feriendorf. 

3.6 Zvláštní požadavky je třeba uvést při objednávce. Společnost LLH a její partneři se snaží v rámci možností vyjít vstříc přáním svých zákazníků, na jejich splnění ovšem nelze garantovat žádné nároky.

3.7 Zákazník není oprávněn ubytovat ve své pronajaté jednotce víc osob, než je smluvně se společností LLH sjednané. Společnost LLH je oprávněná ukončit smlouvu a za trvání neoprávněného využívání požadovat jednorázovou platbu ve výši € 140,00 (sto čtyřicet) za nadměrnou obsazenost.

4. Změny služeb
4.1 Změny a odchylky jednotlivých cestovních služeb od sjednaného obsahu cestovní smlouvy, které jsou nutné po uzavření smlouvy a které společnost LLH nezavinila ve špatné víře, je možné provést pouze nejsou-li změny a odchylky značné a neovlivňují-li celkový rozsah a povahu objednané cesty.

4.2 V případě vad změněných služeb zůstávají nároky na záruční plnění nedotčené.

4.3 Společnost LLH má povinnost zákazníka o změnách a odchylkách služby bezodkladně informovat. Případně může společnost LLH zákazníkovi nabídnout bezplatnou změnu cesty nebo bezplatné odstoupení od smlouvy.

4.4 V případě značných změn některé zásadní služby cesty je zákazník oprávněný odstoupit od smlouvy bez dalších poplatků nebo požadovat účast na jiné cestě v minimálně stejné hodnotě, je-li společnost LLH schopná tuto cestu bez dalších příplatků zákazníkovi nabídnout. Zákazník musí tato práva u společnosti LLH uplatnit bezodkladně po jejím vyjádření o změnách cestovních služeb.

5. Změny rezervace a náhradní osoby 
5.1 Změny rezervace lze provést pouze za podmínky, že je požadovaná služba k dispozici, bezplatně do 21 dnů před dnem příjezdu. Pro pozdější požadavky na změny účtuje společnost LLH v případě, že je služba k dispozici, paušální poplatek za změnu rezervace ve výši € 35,00 (třicet pět). To neplatí pro změny rezervace, které jsou následkem nesprávně poskytnutých předsmluvních informací podle čl. 250 § 3 úvodního zákona k občanskému zákoníku ze strany společnosti LLH je změna rezervace bez poplatků.
5.2 Změny rezervace jsou možné do 3 dnů před započetím cesty. Poté se uplatňuje storno poplatek ve výši 90 % ceny cesty.

5.3 Pro změny rezervace v den objednávky se neuplatňuje žádný poplatek.

5.4 Celková cena se může změnit po změně rezervace z důvodu LLH akceptovanými změněnými službami. Dodatečná částka se vyúčtuje zákazníkovi a doba splatnosti se určuje podle doby změny rezervace jak je uvedeno v bodě 2.2. Rozdíl po snížení ceny na základě změny rezervace se vrací zákazníkovi.

5.5 Zákazník může až do zahájení cesty požadovat, aby místo něho převzala práva a povinnosti plynoucí z cestovní smlouvy třetí osoba. Společnost LLH může s převzetím nesouhlasit, nejsou-li schopnosti této osoby dostačující pro zvláštní požadavky cesty nebo její účast odporuje zákonným předpisům nebo úředním nařízením. Vstoupí-li do smlouvy třetí osoba, ručí tato osoba a zákazník vůči společnosti LLT jako celkový dlužník za cenu cesty a vícenáklady spojené se vstupem této osoby. 

6. Odstoupení od smlouvy zákazníka 
6.1 Zákazník může od smlouvy odstoupit kdykoliv před začátkem cesty. Rozhodující je doručení vyjádření o odstoupení od smlouvy společnosti LLH. Zákazníkovi doporučujeme odstoupení z důvodu doložení provést písemně.

6.2 Odstoupí-li zákazník od smlouvy nebo nedostaví-li se k cestě, může společnost LLH požadovat náhradu realizovaných cestovních příprav a svých nákladů. Při určení náhrady se zohledňují běžné ušetřené náklady a běžné možné jiné využití cestovních služeb.

6.3 Za jednotlivou objednávku si společnost LLH účtuje paušální storno poplatky podle následujícího odstupňování: 
•  do 21 dnů před začátkem cesty paušálně € 35 za objednávku
•  20 až 10 dnů před začátkem cesty: 50 % celkové ceny objednaných služeb
•  9 až 3 dny před začátkem cesty: 65 % celkové ceny objednaných služeb
•  od 3 dnů do začátku cesty: 90 % celkové ceny objednaných služeb
• při nepřítomnosti: 90 % celkové ceny objednaných služeb

Rozhodným dnem pro výpočet lhůty je datum přijetí prohlášení o odstoupení zákazníka.

6.4 Společnost LLH má na požádání zákazníka povinnost výšku odškodnění zdůvodnit. 

6.5 Odlišně od písm. 6.2 s. 2 nemůže společnost LLH požadovat odškodnění, objevily-li se na místě určení nebo v jeho bezprostřední blízkosti neodvratné, výjimečné okolnosti, které podstatně ovlivňují realizaci paušální cesty nebo dopravu osob na místo určení. Okolnosti jsou neodvratné a výjimečné ve smyslu tohoto podnadpisu, nespadají-li pod kontrolu strany, která se na ni odvolává a jejichž následkům nebylo možné zabránit ani v případě, kdyby pro jejich zabránění byla uskutečněna veškerá přiměřená opatření.

6.6 Zákazník má právo společnosti LLH dokázat, že z důvodu jeho odstoupení nebo nenastoupení k cestě nevznikla žádná nebo vznikla podstatně nižší škoda.

6.7 V případě odstoupení může společnost LLH od zákazníka požadovat uhrazení skutečně vzniklých vícenákladů.

6.8 Náklady na odstoupení jsou splatné i v případě, jestliže zákazník cestu nenastoupí nebo ji nenastoupí včas.

7. Nevyužité služby
Jestliže zákazník nevyužije jednotlivé cestovní služby, které mu byly řádně nabídnuty, z důvodů, za něž nese odpovědnost (např. z důvodu předčasné zpáteční cesty nebo z jiných nutných důvodů), nemá žádný nárok na vrácení poměrné částky ceny cesty. Společnost LLH se ale bude snažit o vrácení ušetřených nákladů od poskytovatele služby. Tato povinnost odpadá, jedná-li se o nepodstatné služby nebo je-li vrácení v rozporu se zákonnými nebo úředními nařízeními. 
 
8. Výpověď ze strany společnosti LLH
Společnost LLH může cestovní smlouvu vypovědět bez dodržení lhůt, dojde-li ze strany zákazníka při realizaci cesty i přes odpovídající napomenutí k trvalému narušování cesty. To stejné platí i v případě, jestliže se zákazník chová v takové míře v rozporu se smlouvou, že je oprávněné okamžité zrušení smlouvy. Společnosti LLH ale zůstává právo na cenu cesty. Společnost LLH je ale povinná započítat hodnotu ušetřených nákladů a dalších výhod, vyplývajících z nevyužití služeb. Výpověď je třeba provést zásadně písemnou formou.  

9. Ručení / Spoluúčast
9.1 Není-li některá služba společnosti LLH poskytnutá v souladu se smlouvou, může zákazník požadovat nápravu. Společnost LLH může nápravu odmítnout, vyžaduje-li tato nepřiměřené úsilí. Společnost LLH může sjednat nápravu tím způsobem, že poskytne náhradní plnění v odpovídající kvalitě.

9.2 Za dobu cesty v rozporu se smlouvou může zákazník požadovat snížení ceny cesty (redukci). Cena cesty se sníží v poměru, v jakém by byla cena cesty v bezvadném stavu v době uzavření smlouvy ke skutečné ceně. Snížení se neposkytne, jestliže zákazník z vlastního zavinění vady neoznámí.

9.3 Dojde-li z důvodu vady k podstatným omezením cesty a nezajistí-li společnost LLH v přiměřené lhůtě nápravu, může zákazník v rámci zákonných ustanovení cestovní smlouvu – ve vlastním zájmu a z důvodu následného doložení je vhodné písemné vyjádření – vypovědět. To stejné platí i v případě, nelze-li od zákazníka vyžadovat pokračování v cestě z důvodu vady ze závažného, pro společnost LLH patrného důvodu. Stanovení lhůty pro nápravu není nutné pouze v případě, je-li náprava nemožná nebo ji společnost LLH odmítne nebo je-li okamžitá výpověď smlouvy opodstatněná zvláštním zájmem zákazníka. Zákazník dluží LEGOLANDu cenu cesty odpovídající konzumované části, jestliže tyto služby byly v jeho zájmu.

9.4 Zákazník může bez ohledu na snížení nebo výpověď požadovat náhradu škody pro neplnění, kromě případů, kdy vady cesty vznikly z důvodu, za který společnost LLH neodpovídá.

10. Omezení ručení 
10.1 Smluvní ručení společnosti LLH za škody, které nejsou škodami tělesnými, je omezené na trojnásobnou částku ceny cesty, nebyla-li škoda zákazníka způsobená úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

10.2 Za všechny ostatní nároky na náhradu škody z protiprávního jednání, které se nezakládá na úmyslu nebo hrubé nedbalosti, ručí společnost LLH při věcných škodách do výše € 4 100; překročí-li trojnásobná cena cesty tuto částku, je ručení za věcné škody omezené výškou trojnásobné ceny cesty. Tyto maximální částky za ručení platí vždy za jednotlivého zákazníka a cestu.

11. Spoluúčast 
11.1 Zákazník má povinnost zapojit se při vzniklých vadách plnění v rámci zákonných ustanovení, zabránit případným majetkovým škodám nebo je zmírnit.

11.2 Cestující má povinnost okamžitě vady oznámit přímo společnosti LLH. Vady je možné oznámit telefonicky na telefonním čísle +49 (0) 8221 257 355 0
nebo e-mailem na info@LEGOLANDHolidays.de.

12. Vyloučení nároků a promlčení 
Nároky zákazníka uvedené v § 651i odst. (3) OZ se promlčí po dvou letech. To neplatí v případě usmrcení a při tělesných nebo zdravotních újmách. Promlčecí lhůta začíná dnem, kdy měla paušální cesta podle smlouvy skončit. 

13. Pojištění
Cena cesty neobsahuje pojištění storna cesty. Společnost LLH doporučuje proto uzavřít toto pojištění k úhradě nákladů na zpětnou přepravu z důvodu úrazu nebo nemoci u pojišťovny Hanse Merkur Reiseversicherung AG.

14. Neúčinnost jednotlivých ustanovení 
Neúčinnost jednotlivých ustanovení nemá za následek neúčinnost celé smlouvy.

15. Soudní příslušnost
15.1 U smluvního a právního vztahu mezi zákazníkem a společností LLH se uplatňuje výhradně německé právo.

15.2 Zákazník může podat na společnost LLH žalobu pouze v jeho sídle. 

15.3 Pro žaloby společnosti LLH proti zákazníkovi je rozhodující bydliště zákazníka, s výjimkou případů, kdy je žalovanou stranou obchodník zaregistrovaný v registru nebo osoby, které po uzavření smlouvy svoje trvalé bydliště nebo obvyklé bydliště přesunuli do zahraničí, nebo jejichž trvalé bydliště nebo obvyklé bydliště v době podání žaloby není znám. V těchto případech je rozhodující sídlo společnosti LLH.

16. Řešení spotřebitelských sporů
Pro objednávky realizované elektronickými prostředky platí: 
Evropská Komise poskytuje platformu pro řešení spotřebitelských sporů online (OS), kterou zákazník najde na odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr. Společnost LLH nemá povinnost a ani zájem účastnit se jednání o urovnání spotřebitelských sporů před orgánem pro smírčí řízení o nárocích spotřebitele.

Stav červen 2018

Health