Skip to main content

Ogólne warunki podróży

Ogólne warunki podróży LEGOLAND Holidays Deutschland GmbH

1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej

1.1 Spółka LEGOLAND® Holidays Deutschland GmbH (zwana dalej LLH) oferuje usługi turystyczne za pośrednictwem Internetu i infolinii. Opisy usług uwzględniają warunki i okoliczności istniejące w momencie dokonywania rezerwacji. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie lub drogą elektroniczną (przez Internet) za pośrednictwem strony www.LEGOLAND.de.

1.2 Poniższe postanowienia mają zastosowanie do wszystkich kanałów rezerwacji wymienionych w punkcie

1.2.1 Informacje udzielane przed zawarciem umowy zgodnie z § 651d BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) dotyczące istotnych cech usług turystycznych, ceny podróży i wszystkich kosztów dodatkowych, warunków płatności oraz zryczałtowanych stawek odszkodowania/odwołania (zgodnie z art. 250 § 3 nr 1, 3 do 5, 7 EGBGB – ustawy wprowadzającej do kodeksu cywilnego) stają się częścią umowy, chyba że LLH i klient wyraźnie uzgodnili inaczej.

1.2.2 Klient może zostać obciążony dodatkowymi opłatami i innymi kosztami wyłącznie wtedy, gdy został o nich poinformowany przed złożeniem oświadczenia o zawarciu umowy zgodnie z art. 250 § 3 nr 3 EGBGB.

1.2.3 Podstawę stanowi plan podróży i pozostałe informacje podane przez LLH dotyczące danej podróży, o ile są one dostępne dla klienta.

1.2.4. Klient dokonuje rezerwacji również dla wszystkich uczestników wymienionych w rezerwacji, za których zobowiązania umowne klient odpowiada jak za własne zobowiązania.

1.2.5. Jeżeli treść potwierdzenia podróży różni się od treści rezerwacji, oznacza to istnienie nowej oferty LLH, która jest wiążąca dla LLH przez 2 dni. Umowa zostaje zawarta na podstawie nowej oferty LLH, jeśli klient zadeklaruje wobec LLH jej przyjęcie w wyżej wymienionym terminie.

1.2.6. Klient powinien niezwłocznie powiadomić LLH, jeżeli nie otrzymał potwierdzenia podróży w całości.

1.3 W przypadku rezerwacji telefonicznych obowiązują następujące zasady:

1.3.1 Dokonując rezerwacji, klient oferuje LLH wiążące zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej. Klient dokonuje rezerwacji również dla wszystkich uczestników wymienionych w zgłoszeniu, za których zobowiązania umowne jest odpowiedzialny jak za własne zobowiązania.

1.3.2 Umowa zostaje zawarta z chwilą jej przyjęcia przez LLH. LLH potwierdza przyjęcie umowy pisemnym potwierdzeniem podróży. W momencie zawarcia umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu LLH przekaże klientowi odpis lub potwierdzenie umowy na trwałym nośniku danych. Tekst umowy jest przechowywany zgodnie z przepisami ochrony danych.

1.4 W przypadku rezerwacji dokonywanych drogą elektroniczną (Internet) obowiązują następujące zasady:

1.4.1 Klient może dokonać wyboru z planu podróży i pozostałych informacji podanych przez LLH dla danej podróży.

1.4.2 Klikając na przycisk „zarezerwuj z obowiązkiem zapłaty”, klient oferuje LLH wiążące zawarcie umowy o udział w wycieczce zorganizowanej. Przed wysłaniem rezerwacji klient może w dowolnym momencie wyświetlić i zmienić dane. Rezerwacja może zostać złożona i przekazana tylko wtedy, gdy klient zaakceptował niniejsze Ogólne Warunki Współpracy, klikając na przycisk „Tak, zapoznałem(am) się i akceptuję Ogólne Warunki Współpracy” i tym samym włączył je do swojej rezerwacji.

1.4.3 LLH niezwłocznie prześle klientowi potwierdzenie podróży pocztą elektroniczną; umowa zostaje zawarta dopiero w momencie przesłania przez LLH potwierdzenia podróży. W tej samej lub w osobnej wiadomości e-mail LLH prześle klientowi tekst umowy (składający się z rezerwacji, OWW i potwierdzenia podróży) na trwałym nośniku danych (e-mail lub wydruk papierowy) (potwierdzenie umowy). Tekst umowy jest przechowywany zgodnie z przepisami ochrony danych.

1.5 Zgodnie z §§ 312 ust. 7, 312 g ust. 2 zdanie 1 nr 9 BGB w przypadku umów o udział w wycieczce zorganizowanej zgodnie z § 651 a i § 651 c BGB, które zostały zawarte na odległość, nie przysługuje prawo do odwołania umowy, a jedynie ustawowe prawo do odstąpienia od umowy i jej wypowiedzenia, w szczególności prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z § 651h BGB. Prawo do odwołania umowy przysługuje jednak w przypadku, gdy umowa o świadczenie usług turystycznych została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa zgodnie z § 651 a BGB, chyba że ustne negocjacje, na których opiera się zawarcie umowy, zostały przeprowadzone na uprzednie zamówienie konsumenta; w tym ostatnim przypadku również nie przysługuje prawo do odwołania umowy.

2. Płatność

2.1 Płatności dokonywane na poczet ceny wycieczki są objęte ubezpieczeniem od niewypłacalności zgodnie z § 651 r BGB. Wraz z potwierdzeniem podróży klient otrzyma odpowiednie potwierdzenie ubezpieczenia od niemieckiego towarzystwa ubezpieczeniowego.

2.2 Pełna cena wycieczki jest należna wraz z wiążącą rezerwacją i otrzymaniem potwierdzenia ubezpieczenia.

2.3 LLH akceptuje następujące metody płatności:

  • Zapłata kartą kredytową: klient może zapłacić kartą VISA, Mastercard lub American Express. Odpowiednia karta kredytowa zostanie obciążona natychmiast po wysłaniu potwierdzenia rezerwacji.
  • Przelew bankowy: płatności przelewem bankowym można dokonać do 10 dni przed rozpoczęciem podróży po uprzednim pisemnym potwierdzeniu przez LLH na konto LLH, IBAN: DE21 2003 0000 0603 1603 91, SWIFT: HYVEDEMM300.
  • Paypal: odpowiednie konto Paypal zostanie obciążone bezpośrednio w ramach procesu rezerwacji.

2.3.1 LLH nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe w związku z płatnością kartą kredytową lub kartą Maestro ani w przypadku przelewów zagranicznych.

2.3.2 W przypadku rezerwacji telefonicznych konieczne jest podanie numeru i daty ważności karty kredytowej lub aktualnych danych niemieckiego banku. LLH obciąży rachunek pełną kwotą za podróż bezpośrednio po przesłaniu potwierdzenia rezerwacji i potwierdzenia ubezpieczenia.

2.4 Podane ceny usług turystycznych są cenami ostatecznymi i zawierają ustawowy podatek VAT. W przypadku ofert specjalnych rabat jest już uwzględniony w podanej cenie ostatecznej.

2.5 Wszystkie płatności i przelewy muszą być dokonywane w euro.

2.6 Jeżeli należne płatności nie zostaną dokonane lub nie zostaną dokonane w całości, a klient nie dokona płatności nawet po przypomnieniu o terminie, LLH może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej, chyba że w tym momencie występuje już istotna wada podróży. W przypadku odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej LLH może zażądać opłaty za odstąpienie jako rekompensaty zgodnie z punktem 6.

3. Usługi

3.1 Usługi uzgodnione w umowie są określone w opisach usług w Internecie oraz w związanych z nimi informacjach zawartych w potwierdzeniu podróży.

3.2 Jeżeli bilety wstępu do parku rozrywki LEGOLAND są wliczone w cenę wycieczki, uprawniają one do korzystania ze wszystkich usług oferowanych w czasie wizyty, z wyjątkiem usług, za które wymagana jest dodatkowa opłata zgodnie z oddzielną informacją w miejscu świadczenia usługi.
Odwiedzający nie ma prawa do rzeczywistej dostępności wszystkich usług wskazanych przez LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH w momencie jego wizyty. LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH poinformuje o niedostępnych usługach przy wejściu do parku, jeżeli zostanie stwierdzona ich długotrwała niedostępność. Park rozrywki LEGOLAND poinformuje o krótkotrwałej niedostępności poszczególnych usług lub atrakcji w miejscu świadczenia usługi. Indywidualna dostępność zależy od zapotrzebowania po stronie odwiedzających.
W przypadku rezerwacji pakietu z ulgowymi biletami wstępu, np. dla dzieci, należy spodziewać się kontroli przy wejściu do parku. Należy przedstawić dowód uprawniający do zniżki. W razie braku dowodu Park Rozrywki LEGOLAND może zażądać dodatkowej opłaty lub odmówić wstępu.

3.3 Rezerwacje miejsca na kempingu w ośrodku wypoczynkowym LEGOLAND dotyczą wyłącznie stanowiska, na którym klient może postawić swój samochód kempingowy, przyczepę kempingową lub własny namiot. Korzystanie ze wszystkich udogodnień na kempingu, w szczególności urządzeń sanitarnych, jest wliczone w cenę wycieczki. Nie dotyczy to usług w ośrodku wypoczynkowym LEGOLAND, za które pobierana jest dodatkowa opłata zgodnie z odrębną informacją.

3.4 W przypadku rezerwacji usługi noclegu u partnerów hotelowych LLH klient jest uprawniony do korzystania ze wszystkich oferowanych usług, z wyjątkiem tych usług, za które partner hotelowy pobiera opłatę zgodnie z odrębną informacją.

3.5 Po dokonaniu rezerwacji nie będą udzielane żadne rabaty ani inne obniżki cen, z wyjątkiem zniżek dla osób niepełnosprawnych na bilety wstępu do Parku Rozrywki LEGOLAND. W tym celu klient musi przedstawić swoje bilety wstępu wraz z odpowiednim dowodem w dziale obsługi gości Parku Rozrywki LEGOLAND lub w recepcji ośrodka wypoczynkowego LEGOLAND.

3.6 Życzenia specjalne należy podać w momencie dokonywania rezerwacji. Spółka LLH i jej partner dołożą wszelkich starań, aby w miarę możliwości spełnić życzenia klienta, ale nie mogą tego zagwarantować.

3.7 Klient nie jest uprawniony do zakwaterowania większej liczby osób w wynajmowanym obiekcie niż uzgodniono w umowie z LLH. W przypadku naruszenia tej regulacji LLH ma prawo rozwiązać umowę i naliczyć za okres niezgodnego z prawem użytkowania jednorazową dopłatę w wysokości 140,00 (sto czterdzieści) euro za przekroczenie liczby osób.

4. Zmiany w usługach

4.1 Zmiany i odstępstwa od poszczególnych usług turystycznych w stosunku do uzgodnionej treści umowy o udział w imprezie turystycznej, które stały się konieczne po zawarciu umowy i które nie zostały wprowadzone przez LLH wbrew dobrej wierze, są dozwolone tylko wtedy, gdy zmiany lub odstępstwa nie są znaczące i nie wpływają na ogólny charakter zarezerwowanej podróży.

4.2 Ewentualne roszczenia z tytułu rękojmi pozostają nienaruszone, o ile zmienione usługi są obciążone wadami.

4.3 Spółka LLH jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania klienta o wszelkich zmianach lub odstępstwach w usługach. W razie potrzeby LLH może zaoferować klientowi bezpłatną zmianę rezerwacji lub bezpłatne odstąpienie od umowy.

4.4 W przypadku znaczącej zmiany istotnej usługi turystycznej klient ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek opłat lub zażądać udziału w wycieczce o co najmniej równoważnej wartości, jeśli LLH jest w stanie zaoferować taką wycieczkę z zakresu swoich usług bez dodatkowych kosztów dla klienta. Klient jest zobowiązany dochodzić tych praw wobec LLH niezwłocznie po zgłoszeniu przez LLH zmiany usługi turystycznej.

5. Zmiany rezerwacji i zmiany osób

5.1 Zmiany rezerwacji można dokonać bezpłatnie do 21 dni przed datą przyjazdu, pod warunkiem, że żądana usługa jest dostępna. W przypadku wniosków o zmianę otrzymanych później LLH nalicza zryczałtowaną opłatę za zmianę rezerwacji w wysokości 35,00 (trzydzieści pięć) EUR w razie możliwości zmiany. Nie dotyczy to zmian rezerwacji wynikających z przekazania klientowi przez LLH nieprawidłowych informacji przed zawarciem umowy zgodnie z art. 250 § 3 EGBGB; w takim przypadku opłata za zmianę rezerwacji nie zostanie naliczona.

5.2 Zmiana rezerwacji jest możliwa do 3 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Po tym terminie naliczana jest opłata za anulowanie w wysokości 90% ceny wycieczki.

5.3 Opłata nie jest pobierana w przypadku zmiany rezerwacji dokonanej bezpośrednio w dniu rezerwacji.

5.4 Cena całkowita może wzrosnąć z powodu zmiany usług zaakceptowanych przez LLH po zmianie rezerwacji. Dodatkową kwotą zostanie obciążony klient. Stanie się ona należna w zależności od czasu zmiany rezerwacji zgodnie z postanowieniami punktu 2.2. Obniżki cen wynikające ze zmiany rezerwacji zostaną zwrócone.

5.5 Do momentu rozpoczęcia podróży klient może zażądać, aby osoba trzecia wstąpiła w jego prawa i obowiązki wynikające z umowy o udział w imprezie turystycznej. LLH może sprzeciwić się uczestnictwu osoby trzeciej, jeśli nie spełnia ona specjalnych wymogów dotyczących podróży lub jeśli jej uczestnictwo jest sprzeczne z przepisami ustawowymi lub oficjalnymi zarządzeniami. W przypadku przystąpienia osoby trzeciej do umowy osoba trzecia i klient ponoszą odpowiedzialność wobec LLH za cenę wycieczki i wszelkie dodatkowe koszty poniesione w związku z przystąpieniem osoby trzeciej jako dłużnicy solidarni.

6. Odstąpienie od umowy przez klienta

6.1 Klient może zrezygnować z wycieczki w dowolnym momencie przed jej rozpoczęciem. Decydująca jest data wpłynięcia oświadczenia o rezygnacji do LLH. Dla celów dowodowych klient musi złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

6.2 Jeśli klient odstąpi od umowy lub nie rozpocznie podróży, wówczas LLH może zażądać rekompensaty za poczynione przygotowania do podróży i poniesione koszty. Przy obliczaniu rekompensaty należy wziąć pod uwagę zwykle zaoszczędzone wydatki i inne możliwe sposoby wykorzystania usług turystycznych.

6.3 LLH pobiera zryczałtowaną opłatę za anulowanie rezerwacji według następującej skali:

  • do 21 dni przed rozpoczęciem podróży ryczałt w wysokości 35,00 € za rezerwację
  • od 20 do 10 dni przed rozpoczęciem podróży: 50% ceny całkowitej zarezerwowanych usług
  • od 9 do 4 dni przed rozpoczęciem podróży: 65% ceny całkowitej zarezerwowanych usług
  • od 3 dni przed rozpoczęciem podróży: 90% ceny całkowitej zarezerwowanych usług
  • w razie niepojawienia się: 90% ceny całkowitej zarezerwowanych usług

Za datę służącą do obliczenia tego okresu przyjmuje się datę wpłynięcia oświadczenia o rezygnacji przez klienta.

6.4 Na żądanie klienta LLH ma obowiązek uzasadnić wysokość rekompensaty.

6.5 Niezależnie od postanowień punktu 6.2 zdanie 2 LLH nie może żądać odszkodowania, jeśli w miejscu docelowym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie wystąpią nieuniknione, nadzwyczajne okoliczności, które znacząco utrudnią realizację wycieczki zorganizowanej lub przewóz osób do miejsca docelowego. Okoliczności są nieuniknione i nadzwyczajne w rozumieniu niniejszego podpunktu, jeżeli są poza kontrolą strony, która się na nie powołuje, a ich konsekwencji nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu wszelkich możliwych do zaakceptowania środków ostrożności.

6.6 Klient ma prawo udowodnić wobec LLH, że w wyniku rezygnacji z podróży lub jej nierozpoczęcia po stronie LHH nie powstała żadna szkoda lub powstała szkoda jest znacznie niższa.

6.7 W przypadku rezygnacji LLH może zażądać od klienta zwrotu faktycznie poniesionych kosztów dodatkowych.

6.8 Koszty rezygnacji należy pokryć także wówczas, gdy klient nie rozpocznie podróży lub nie rozpocznie jej na czas.

7. Niewykorzystane usługi

Jeżeli klient nie skorzysta z poszczególnych usług turystycznych, które zostały mu prawidłowo zaoferowane, z przyczyn leżących po jego stronie (np. z powodu wcześniejszego powrotu lub innych ważnych powodów), nie jest on uprawniony do proporcjonalnego zwrotu ceny podróży. LLH dołoży starań, aby uzyskać zwrot kosztów zaoszczędzonych przez usługodawców. Zobowiązanie to nie ma zastosowania, jeśli usługi są całkowicie nieistotne lub jeśli zwrot kosztów jest sprzeczny z przepisami ustawowymi lub urzędowymi.

8. Wypowiedzenie umowy przez LLH

LLH może wypowiedzieć umowę o udział w imprezie turystycznej bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli klient uporczywie zakłóca realizację wycieczki pomimo odpowiedniego upomnienia ze strony LLH. To samo dotyczy sytuacji, gdy klient zachowuje się w takim stopniu niezgodnie z umową, że uzasadnione jest natychmiastowe rozwiązanie umowy. LLH zachowuje jednak prawo do ceny podróży. LLH musi jednak wziąć pod uwagę wartość zaoszczędzonych wydatków, a także korzyści wynikające z innego wykorzystania niewykorzystanych usług. Wypowiedzenie umowy musi zawsze mieć formę pisemną.

9. Rękojmia / współpraca

9.1 Jeżeli usługa nie jest świadczona przez LLH zgodnie z umową, klient może zażądać zadośćuczynienia. LLH może odmówić zadośćuczynienia, jeżeli wymaga to nieproporcjonalnego wysiłku. LLH może również naprawić sytuację poprzez dostarczenie usługi zastępczej o takiej samej wartości.

9.2 Klient może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny wycieczki za czas trwania wycieczki, która nie została zrealizowana zgodnie z umową (obniżka). Cena wycieczki zostanie obniżona w takim stosunku, w jakim jej wartość w stanie wolnym od wad byłaby równa rzeczywistej wartości w momencie zawarcia umowy. Obniżka nie ma zastosowania, jeżeli klient w sposób zawiniony nie zgłosi wady.

9.3 Jeżeli wycieczka jest znacznie utrudniona z powodu wady, a LLH nie naprawi jej w rozsądnym terminie, klient może wypowiedzieć umowę o udział w imprezie turystycznej w ramach przepisów ustawowych – we własnym interesie i ze względów dowodowych wskazane jest złożenie pisemnego oświadczenia. To samo dotyczy sytuacji, w której na skutek wady zaakceptowanie wycieczki przez klienta jest niemożliwe z ważnego, rozpoznawalnego dla LLH powodu. Określenie terminu naprawy nie jest wymagane tylko wtedy, gdy naprawa jest niemożliwa lub gdy LLH odmówi naprawy lub gdy natychmiastowe wypowiedzenie umowy jest uzasadnione szczególnym interesem klienta. Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz LEGOLAND części ceny wycieczki, która obejmuje wykorzystane usługi, o ile usługi te były zgodne z jego interesem.

9.4 Niezależnie od obniżki lub wypowiedzenia umowy klient może żądać odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że wada wycieczki wynika z okoliczności, za które LLH nie ponosi odpowiedzialności.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

10.1 Wynikająca z umowy odpowiedzialność LLH za szkody inne niż obrażenia ciała jest ograniczona do trzykrotności ceny wycieczki, o ile szkoda klienta nie została spowodowana umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

10.2 W przypadku wszystkich roszczeń odszkodowawczych wobec organizatora podróży z tytułu czynu niedozwolonego, które nie są oparte na umyślności lub rażącym niedbalstwie, LLH ponosi odpowiedzialność za szkody materialne do kwoty 4100 EUR; jeśli trzykrotność ceny wycieczki przekracza tę kwotę, odpowiedzialność za szkody materialne jest ograniczona do trzykrotności ceny wycieczki. Te maksymalne kwoty odpowiedzialności mają zastosowanie do każdego klienta i podróży.

11. Obowiązek współpracy

11.1 Klient jest zobowiązany do współpracy w ramach przepisów ustawowych w celu uniknięcia lub zminimalizowania ewentualnych szkód w razie wystąpienia zakłóceń w świadczeniu usług.

11.2 Podróżny jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania usterek bezpośrednio do LLH. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod numerem +49 (0) 8221 257 355 0 lub pocztą elektroniczną na adres info@LEGOLANDHolidays.de.

12. Wykluczenie roszczeń i przedawnienie

Roszczenia klienta, o których mowa w § 651 i ust. (3) BGB, ulegają przedawnieniu po upływie dwóch lat. Nie dotyczy to przypadków rażącego niedbalstwa, umyślnego działania, narażenia życia, uszkodzenia ciała czy uszczerbku na zdrowiu. Okres przedawnienia rozpoczyna się w dniu, w którym wycieczka zorganizowana miała się zakończyć zgodnie z umową.

13. Ubezpieczenie

Cena wycieczki nie obejmuje ubezpieczenia od rezygnacji z podróży. W związku z tym LLH zaleca wykupienie takiego ubezpieczenia w celu pokrycia kosztów przewozu powrotnego z powodu wypadku lub choroby za pośrednictwem Hanse Merkur Reiseversicherung AG.

14. Nieskuteczność poszczególnych postanowień

Nieskuteczność poszczególnych postanowień nie powoduje nieskuteczności całej umowy.

15. Stosowane prawo i właściwość sądu

15.1 Dla stosunku umownego i prawnego między klientem a LLH zastosowanie ma wyłącznie prawo niemieckie. Jeżeli klient ma swoje zwyczajowe miejsce pobytu w innym kraju, wybór prawa określony w zdaniu 1 nie narusza zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych tego kraju.

15.2 W odniesieniu do właściwości miejscowej sądu obowiązują postanowienia ustawowe mające zastosowanie dla jurysdykcji lokalnej i międzynarodowej.

16. Rozstrzyganie sporów konsumenckich

W przypadku rezerwacji w ramach elektronicznego obrotu prawnego zastosowanie mają następujące przepisy:
Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online, którą można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Spółka LLH nie jest zobowiązana ani skłonna do uczestnictwa w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

Stan wrzesień 2023 r.

Health