Skip to main content

Ogólne warunki podróży

Ogólne warunki handlowe dotyczące wycieczek turystycznych organizowanych przez LEGOLAND Holidays Deutschland GmbH

1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej
1.1 Spółka z o.o. LEGOLAND® Holidays Deutschland GmbH (dalej: LLH) umożliwia rezerwację usług turystycznych przez Internet i w telefonicznym centrum obsługi klienta
 . Opisy usług uwzględniają obowiązujące w momencie rezerwacji warunki i uregulowania. Rezerwacje odbywają się drogą telefoniczną bądź elektroniczną (Internet) pod adresem www.LEGOLAND.de.

1.2 Poniższe zapisy obowiązują dla wszelkich rezerwacji wymienionych w p. 1.1:
1.2.1 Treść poniższej umowy stanowią informacje przedumowne wg. § 651d niem. kodeksu cywilnego - BGB, dotyczące warunków usług turystycznych, ceny podróży i wszelkich kosztów dodatkowych, możliwości zapłaty oraz zwrotów/opłat anulacyjnych (wg. art. 250 § 3 nr 1, 3 do 5, 7 ustawy wprowadzającej niemiecki kodeks cywilny - EGBGB), chyba że LLH i klient wyraźnie ustalili co innego. 
1.2.2 Klient jest zobowiązany do poniesienia dodatkowych opłat i pozostałych kosztów tylko jeżeli został o nich poinformowany przed zaakceptowaniem oświadczenia umowy, zgodnie z art.250 § 3 nr 3 EGBGB. 
1.2.3 Podstawę stanowią w tym przypadku prospekt podróży oraz pozostałe informacje dostarczone przez LHH, o ile znajdują się one w posiadaniu klienta. 
1.2.4. Rezerwacji dokonuje klient dla siebie oraz wszystkich pozostałych uczestników wymienionych w rezerwacji, za których klient ponosi zobowiązania umowne tak jak za swoje własne zobowiązanie.
1.2.5. Jeżeli potwierdzenie podróży różni się od rezerwacji, oznacza to nową ofertę ze strony LLH. Oferta ta jest ważna przez okres dwóch dni. Zawarcie umowy następuje po przyjęciu przez klienta oferty LLH w wymienionym okresie. 
1.2.6. Klient ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia LLH w przypadku otrzymania niekompletnego potwierdzenia podróży.  

1.3 W przypadku rezerwacji telefonicznych obowiązują poniższe ustalenia:
1.3.1 Rezerwacja ze strony klienta rozumiana jest jako zawarcie umowy o udział wzorganizowanej wycieczce  z LLH. Rezerwacji dokonuje klient dla siebie oraz wszystkich pozostałych uczestników wymienionych w rezerwacji, za których klient ponosi zobowiązania umowne tak jak za swoje własne zobowiązanie.

1.3.2 Umowa uznana zostaje za zawartą w momencie jej przyjęcia przez LLH. LLH potwierdza przyjęcie umowy poprzez pisemne potwierdzenie usługi turystycznej W momencie zawarcia umowy bądź bezpośrednio po nim klient otrzyma od LLH kopię lub potwierdzenie umowy na trwałym nośniku danych. 

1.4 W przypadku rezerwacji drogą elektroniczną (Internet) obowiązują poniższe ustalenia:
1.4.1 Klient może dokonać wyboru z prospektu podróży oraz pozostałych informacji przedstawionych przez LLH dla danej podróży. 
1.4.2 Poprzez naciśnięcie przycisku „zahlungspflichtig buchen“ (rezerwacja wiążąca) klient zobowiązuje się względem LLH do zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej. Przed odesłaniem rezerwacji klient ma możliwość zmiany i sprawdzenia danych. Rezerwacja może zostać przyjęta i przesłana wyłącznie po kliknięciu na przycisk „Tak, zapoznałem się (-ałam się) z Ogólnymi Warunkami Handlowymi dotyczącymi imprez turystycznych".
1.4.3 Bezpośrednio po tym LLH przesyła klientowi potwierdzenie rezerwacji drogą mailową. Zawarcie umowy ma miejsce dopiero po wysłaniu przez LLH wspomnianego potwierdzenia. We wspomnianym bądź osobno wysłanym mailu znajduje się tekst umowy (składający się z rezerwacji, ogólnych warunków handlowych oraz potwierdzenia podróży) wysłany klientowi przez LLh na trwałym nośniku danych (w postaci maila bądź wersji papierowej - potwierdzenie umowy). Tekst umowy zostaje zapisany z zachowaniem przepisów o ochronie danych.

1.5 Zgodnie z §§ 312 ust. 7, 312g ust. 2 zd. 1 nr 9 BGB w przypadku usług turystycznych wg. § 651a i § 651c BGB, zawartych na odległość, klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu, a jedynie prawo do odstąpienia oraz wymówienia, w szczególności prawo do odstąpienia wg. § 651h BGB. Prawo do zwrotu istnieje w przypadku, gdy umowa dotycząca usług turystycznych nie została zawarta w pomieszczeniach biurowych, chyba że ustne ustalenia, stanowiące podstawę umowy wynikają z wcześniejszego zamówienia konsumenta - w takim przypadku prawo do zwrotu również nie ma zastosowania.


2. Płatności
2.1 Płatności zawarte w cenie podróży są ubezpieczone na wypadek niewypłacalności zgodnie z § 651r BGB. Klient otrzymuje odpowiedni dokument poświadczający ubezpieczenie niemieckiego towarzystwa ubezpieczeniowego wraz z potwierdzeniem podróży.

2.2 W momencie dokonania wiążącej rezerwacji i otrzymania dokumentu poświadczającego ubezpieczenie należy dokonać opłaty za podróż w  pełnej wysokości. 

2.3 LLH akceptuje następujące rodzaje płatności:
• Płatność kartą kredytową: Akceptowane karty: VISA, Mastercard lub American Express Card. Obciążenie karty płatniczej następuje bezpośrednio po wysłaniu potwierdzenia rezerwacji.
• Przelew: Płatność przelewem powinna zostać dokonana do 10 dni przed rozpoczęciem podróży, po wcześniejszym pisemnym potwierdzeniu ze strony LLH na konto LLH IBAN: DE21 2003 0000 0603 1603 91, SWIFT: HYVEDEMM300.
• Paypal: Obciążenie rachunku Paypal następuje bezpośrednio podczas procesu rezerwacji.
2.3.1 LLH nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe w wyniku płatności kartą kredytową bądź Maestro bądź też koszty wynikające z dokonania przelewu z zagranicy.
2.3.2 Rezerwacja telefoniczna jest możliwa wyłącznie po podaniu numeru i daty ważności karty kredytowej bądź też ważnego, niemieckiego rachunku bankowego.  Obciążenie całkowitą kwotą ceny podróży następuje po wysłaniu przez LLH potwierdzenia rezerwacji oraz dokumentu poświadczającego ubezpieczenie.

2.4 Podane ceny to ceny ostateczne, łącznie z podatkiem VAT. W przypadku ofert specjalnych zniżki zostały uwzględnione w cenie ostatecznej.

2.5 Wszystkie płatności i przelewy należy dokonywać w euro. 

2.6 W przypadku nieuiszczenia przez klienta należnych płatności bądź też nieuiszczenia płatności w jej pełnej wysokości, również po wezwanaich do zapłaty, LLH może odstąpić od umowy o udział w wycieczce zorganizowanej, chyba że w danym momencie istnieją poważne uchybienia co do samej podróży. W przypadku odstąpienia od umowy o zorganizowanie podróży LLH może zażądać od klienta w charakterze zadośćuczynienia opłat na wypadek odstąpienia wg. cyfry 6.

3. Usługi
3.1 Rodzaj świadczonych usług wynikających z umowy jest wyszczególniony w opisie usług w Internecie oraz w stosownych informacjach zawartych w potwierdzeniu podróży. 

3.2 O ile w cenie podróży zawarte zostały karty wstępu do Parku Rozrywki LEGOLAND, upoważniają one do korzystania z wszystkich usług oferowanych w momencie wizyty, z wyjątkiem usług, za które na miejscu pobierane są opłaty dodatkowe.  
Nie gwarantuje się, że odwiedzający w momencie ich wizyty będą mogly skorzystać z wszystkich usług, które zostały wymienione w ofercie LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH. Informacja o usługach niedostępnych w dłuższej perspektywie czasowej zostanie umieszczona przez Park Rozrywki LEGOLAND przy wejściu do parku. Informacje dotyczące chwilowo niedostępnych usług umieszczane będą na miejscu wykonywania danej usługi.  Dostępność poszczególnych usług zależna jest od liczby odwiedzających. 
W przypadku zarezerwowania pakietu z ulgowymi kartami wstępu, np. dla dzieci, należy liczyć się z kontrolą podczas wejścia na teren parku. W takim przypadku należy przedstawić dokumenty upoważniające do zniżki. Nieprzedstawienie odpowiednich dokumentów upoważnia Park Rozrywki LEGOLAND do zażądania dopłaty bądź odmowy wstępu do parku.

3.3 Rezerwacje miejsc kempingowych na placu kempingowym Parku Rozrywki LEGOLAND obowiązują wyłącznie dla miejsca, na którym klient może pozostawić swój pojazd, przyczepę mieszkalną bądź namiot. W cenie zawarte jest korzystanie z wszelkiego rodzaju wyposażenia placu kempingowego, a w szczególności urządzeń sanitarnych. Powyższe nie obowiązuje dla usług Parku Rozrywki LEGOLAND, za które należy uiścić dodatkowe opłaty.

3.4 W przypadku usług noclegowych w hotelach partnerskich LLH klient ma prawo do korzystania z wszystkich świadczonych usług, z wyjątkiem usług, które według hotelu partnerskiego obciążone są dodatkowymi opłatami. 

3.5 Po zakończeniu rezerwacji nie zostaną uwzględnione żadne późniejsze rabaty bądź zniżki, z wyjątkiem rabatów dla osób ciężko upośledzonych na karty wstępu do Parku Rozrywki LEGOLAND. W tym celu należy przedłożyć karty wstępu wraz z odpowiednimi dokumentami w serwisie obsługi klienta Parku Rozrywki LEGOLAND bądź na recepcji Parku Rozrywki LEGOLAND.

3.6 Ewentualne życzenia specjalne należy podać podczas dokonywania rezerwacji. LLH oraz jego partnerzy dołożą wszelkich starań, by sprostać życzeniom klienta, jednakże nie mogą zagwarantować ich wykonania. 

3.7 Zakazuje się przyjmowania w zarezerwowanej przez klienta jednostce rezerwacyjnej większej ilości osób niż ta, która została ustalona w umowie z LLH. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń LHH ma prawo do uchylenia postanowień umowy i zażądania na czas nieuprawnionego użytkowania jednorazowej dopłaty z tytułu zbyt wysokiej liczby osób w wysokości 140 € (stu czterdziestu euro).

4. Zmiany w świadczonych usługach
4.1 Zezwala się na dokonanie zmian i odstępstw odnośnie pojedynczych, stanowiących część umowy o podróż usług turystycznych, koniecznych do przeprowadzenia już po zawarciu umowy i dokonanych przez LLH w dobrej wierze, tylko w przypadku, gdy nie są one poważne i nie naruszają ogólnego charakteru zarezerwowanej podróży. 

4.2 Nie narusza to ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi, o ile zmienione usługi obciążone są niezgodnościami.

4.3 LLH jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia klienta o zmianach bądź odstępstwach odnośnie świadczonych usług. W takim wypadku LLH może również zaproponować klientowi bezpłatną zmianę rezerwacji bądź bezpłatne odstąpienie od umowy.

4.4 W przypadku poważnej zmiany dotyczącej istotnej usługi turystycznej klient ma prawo do odstąpienia od umowy o podróż bez ponoszenia dodatkowych kosztów bądź też do zażądania uczestnictwa w podróży w przynajmniej tej samej klasie cenowej, o ile LLH jest w stanie zaoferować klientowi taką podróż bez konieczności dopłaty. Żądanie odnośnie powyższego musi zostać zgłoszone przez klienta bezzwłocznie po otrzymaniu przez niego oświadczenia ze strony LLH o zmianie świadczonych usług. 

5. Zmiana rezerwacji i osoby zastępcze
5.1 Bezpłatna zmiana rezerwacji możliwa jest do 21 dni przed dniem przybycia, o ile wybrana usługa jest jeszcze dostępna. Za zmiany w późniejszym czasie, w przypadku dostępności danej usługi, LLH pobiera opłatę w wysokości 35 € (trzydzieści pięć euro). Powyższe nie dotyczy zmian rezerwacji wynikających z przekazania klientowi przez LLH błędnych informacji przedumownych wg. art 250 § 3 EGBGB - w takim przypadku klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. 
5.2 Zmiany rezerwacji możliwe są w okresie do 3 dni przed rozpoczęciem podróży. Za zmiany dokonane po tym okresie pobierana będzie opłata anulacyjna w wysokości 90% ceny podróży. 

5.3 Za zmiany rezerwacji dokonane w dniu rezerwacji nie są pobierane żadne opłaty.

5.4 Cena całkowita może wzrosnąć w wyniku zaakceptowanych i zmienionych przez LLH usług po zmianie rezerwacji. Różnicę w cenie pokrywa klient. Jest on zobowiązany do uiszczenia zapłaty zależnie od momentu rezerwacji, jak zostało to przedstawione w punkcie 2.2. Ewentualne, wynikające ze zmiany rezerwacji zmiany ceny na korzyść klienta zostaną mu zwrócone. 

5.5 Do dnia rozpoczęcia podróży klient może zażądać przeniesienia jego praw i obowiązków wynikających z umowy o podróż na osobę trzecią.  LLH ma prawo do odmówienia wstępu osobie trzeciej, o ile nie spełnia ona wymogów podróży lub też jej uczestnictwo stoi w sprzeczności z przepisami prawnymi bądź uregulowaniami urzędowymi.  W przypadku przystąpienia do umowy osoby trzeciej, ponosi ona wraz z klientem względem LLH odpowiedzialność solidarną za cenę podróży oraz powstałe w wyniku wejścia osoby trzeciej koszty dodatkowe. 

6. Odstąpienie od umowy przez klienta
6.1 Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w dowolnej chwili przed rozpoczęciem podróży. Datą rozstrzygającą jest data otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez LLH. W celach dokumentacyjnych klientowi zaleca się pisemne wyjaśnienie powodu odstąpienia od umowy.

6.2 W przypadku odstąpienia klienta od umowy o podróż bądź niewzięcia przez niego udziału w podróży LLH ma prawo zażądać od klienta rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów związanych z organizacją wydarzenia. Przy obliczaniu wysokości rekompensaty uwzględnia się zazwyczaj zaoszczędzone nakłady i możliwe inne zastosowanie usługi turystycznej.

6.3 LLH pobiera za pojedynczą rezerwację zryczałtowane opłaty anulacyjne wg. poniższego zestawienia:
• Do 21 dni przed rozpoczęciem podróży 35 € / rezerwacja
•  20 do 10 dni przed rozpoczęciem podróży: 50% ceny całkowitej zarezerwowanych usług
•  9 do 3 dni przed rozpoczęciem podróży: 65% ceny całkowitej zarezerwowanych usług
•  Od 3 dni przed rozpoczęciem podróży: 90% ceny całkowitej zarezerwowanych usług
•  W przypadku niestawienia się klienta: 90 % ceny całkowitej zarezerwowanych usług

Za dzień rozstrzygający uznaje się dzień otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez klienta.

6.4 Na wniosek klienta LLH jest zobowiązane do uzasadnienia wysokości rekompensaty.

6.5 W drodze odstępstwa od punktu 6.2 S. 2 LLH nie może żądać rekompensaty w przypadku wystąpienia na miejscu przeznaczenia bądź w jego bezpośrednim sąsiedztwie niemożliwych do uniknięcia, nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających wykonanie usługi turystycznej bądź też transportu osób do miejsca przeznaczenia. Okoliczności uznaje się za niemożliwe do uniknięcia i nadzwyczajne o ile nie podlegają one kontroli strony, która się na nie powołuje i których konsekwencje byłyby niemożliwe do uniknięcia również w przypadku podjęcia wszelkich możliwych środków zaradczych. 

6.6 Klientowi przysługuje prawo do udowodnienia LLH, że z tytułu odstąpienia od umowy bądź niewzięcia udziału w podróży nie powstały żadne szkody bądź też powstałe szkody są nikłe.

6.7 W przypadku odstąpienia od umowy LLH ma prawo zażądania od klienta pokrycia faktycznie powstałych kosztów dodatkowych.

6.8 Obciążenie kosztami odstąpienia następuje również w przypadku niewzięcia przez klienta udziału w podróży bądź też niestawienia się na czas. 

7. Niewykorzystane usługi
W przypadku nieskorzystania przez klienta z danych, standardowo oferowanych usług turystycznych, z powodów, za które odpowiedzialny jest on sam (np. wcześniejszy powrót, bądź inne, naglące powody) nie przysługuje mu prawo do proporcjonalnej rekompensaty ceny podróży. LLH dołoży starań do rekompensaty niewykorzystanych usług ze strony usługodawcy. Zobowiązanie to jest nieważne w przypadku usługi nie mającej żadnego znaczenia bądź w przypadku rekompensaty stojącej w sprzeczności z przepisami prawnymi bądź uregulowaniami urzędowymi.
 
8. Wypowiedzenie umowy przez LLH

LLH może wypowiedzieć umowę o podróż bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli klient, pomimo odpowiednich upomnień ze strony LLH, w sposób konsekwentny utrudnia przeprowadzenie usługi turystycznej. Powyższe obowiązuje również w przypadku niezgodnego z zapisami umowy zachowania klienta, w stopniu uzasadniającym uchylenie zapisów umowy. LLH przysługują jednakże roszczenia co do ceny podróży. LLH jest jednakże zobowiązane do uwzględnienia wartości zaoszczędzonych nakładów i możliwych innych zastosowań usługi turystycznej. Wypowiedzenie wymaga zasadniczo formy pisemnej.

9. Rękojmia / Współdziałanie
9.1 W przypadku niewykonania przez LLH usługi zgodnie z warunkami umowy, klient ma prawo do otrzymania zadośćuczynienia. LLH może odrzucić wniosek o zadośćuczynienie, o ile wiąże się on z nieproporcjonalnymi nakładami. LLH może również uczynić zadość żądaniom klienta poprzez zaoferowanie równoważnych usług zastępczych. 

9.2 Na czas podróży w warunkach niezgodnych z zapisami umowy klient może zażądać odpowiedniego zmniejszenia ceny podróży (obniżka). Obniżka ceny obliczana jest na podstawie stosunku wartości podróży w momencie zawarcia umowy w stanie pozbawionym niezgodności do stanu rzeczywistego. Obniżka ceny nie będzie uwzględniona, jeżeli wykazanie niezgodności zostanie zaniedbane przez klienta z jego winy.

9.3 Jeżeli podróż zostanie w znaczny sposób zakłócona przez niezgodności, a LLH nie zapewni w odpowiednim czasie środków zaradczych, klient ma prawo, w ramach przepisów prawnych, do złożenia wypowiedzenia, najlepiej w postaci pisemnej (w celach ochrony dóbr własnych i dokumentacyjnych). Powyższe tyczy się również sytuacji, gdy klient nie może wziąć udziału w podróży za sprawą zaistnienia niezgodności powstałych z winy LLH. Określenie terminu nie dotyczy sytuacji, gdy podjęcie środków zaradczych nie jest możliwe lub gdy LLH odmawia ich udzielenia, lub jeśli natychmiastowe wypowiedzenie umowy jest uzasadnione szczególnymi interesami uczestnika podróży. Klient jest winny LEGOLAND zwrot części kosztów podróży za usługi, z których skorzystał, o ile leżały one w jego interesie. 

9.4 Poza zniżką ceny bądź odstąpieniem od umowy klient ma prawo domagać się odszkodowania z tytułu niewypełnienia obowiązku, chyba że niezgodności podczas podróży nie powstały z winy LHH. 

10. Ograniczenie rękojmi
10.1 Wynikająca z umowy odpowiedzialność cywilna LLH za szkody nie będące szkodami na ciele, jest ograniczona do trzykrotnej wysokości ceny podróży, o ile szkody te nie zostały spowodowane umyślnie lub wskutek poważnego zaniedbania

10.2 Za wszystkie roszczenia odszkodowawcze w związku ze szkodami rzeczowymi wynikające z działań niedozwolonych, niespowodowanych poważnym zaniedbaniem bądź działaniami umyślnymi LLH odpowiada za szkody rzeczowe do kwoty 4100 €. W przypadku, jeżeli trzykrotna cena podróży przekracza tę sumę, odpowiedzialność za szkody rzeczowe zostaje ograniczona do trzykrotnej ceny podróży. Wymienione wyżej kwoty maksymalne obowiązują za każdego klienta i każdą podróż.

11. Obowiązek współdziałania
11.1 Klient jest zobowiązany do współdziałania w przypadku wystąpienia przeszkód w świadczeniu usługi w ramach ustaleń prawnych oraz do unikania bądź niezwiększania ewentualnych dalszych szkód.

11.2 Podróżny jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia LLH o wszelkich zauważonych niezgodnościach. Zgłoszenie można przekazać telefonicznie pod nr tel.: +49 (0) 8221 257 355 0 bądź też drogą mailową na adres: info@LEGOLANDHolidays.de.

12. Wyłączenie roszczeń i przedawnienie
Wymienione w § 651i ust. (3) BGB roszczenia klienta ulegają przedawnieniu po 2 latach. Nie dotyczy to roszczeń wynikających z poważnego zaniedbania, działań umyślnych, jak również szkód na zdrowiu i życiu. Okres przedawnienia zaczyna się od dnia zakończenia podróży wg. zapisów umowy.  

13. Ubezpieczenie
W cenie podróży nie jest zawarte ubezpieczenie na wypadek odstąpienia od podróży. LLH zaleca zawarcie wspomnianego ubezpieczenia w Agencji Ubezpieczeniowej Hanse Merkur Reiseversicherung AG na wypadek pokrycia kosztów powrotu w przypadku wypadku bądź choroby 

14. Nieważność pojedynczych ustaleń
Nieważność pojedynczych ustaleń nie pociąga za sobą nieważności całej umowy.

15. Prawo właściwe dla umowy
15.1 Prawem właściwym dla relacji prawnej oraz relacji wynikającej z umowy pomiędzy klientem a LLH jest prawo niemieckie. 

15.2 Klient może wnieść pozew przeciwko LLH wyłącznie w sądzie właściwym dla jego siedziby.   

15.3 Dla pozwów wnoszonych przez LLH przeciwko klientowi, miejscem właściwym jest miejsce zamieszkania klienta, chyba że pozew skierowany jest przeciwko kupcowi bądź też osobie, która po zawarciu umowy przeniosła się zagranicę bądź też tam posiada status pobytu normalnego bądź też jeżeli jej miejsce zamieszkania lub adres pobytu normalnego w momencie wniesienia oskarżenia nie jest znany. W takim wypadku sądem właściwym jest siedziba LHH.

16. Rozstrzyganie sporów konsumenckich
Dla rezerwacji przeprowadzanych wg. zapisów prawa dot. komunikacji elektronicznej obowiązują poniższe postanowienia:
Komisja Europejska udostępnia pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr  platformę do rozstrzygania sporów online. LLH nie jest zobowiązana i nie poddaje się rozstrzyganiu sporów przed arbitrażem konsumenckim.

Stan na czerwiec 2018

Health