LEGOLAND.de chce Wam zapewnić najwyższy poziom usług. W tym celu zapisujemy informacje dotyczące Waszej wizyty na naszej stronie internetowej w tzw. plikach cookie. Korzystając z tej strony internetowej wyrażacie zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zapisywanie tych plików możecie modyfikować w ustawieniach swojej przeglądarki. Dalsze informacje odnośnie wykorzystywania plików cookie na tej stronie internetowej otrzymacie po kliknięciu na więcej informacji.

Ogólne warunki sprzedaży

Regulamin parku i firmy LEGOLAND® Deutschland Freizeitpark GmbH

Serdecznie witamy w ośrodku LEGOLAND® Deutschland!

Przed Państwem kilka godzin niezapomnianych przygód, rozrywki i akcji. Cały zespół LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH („LEGOLAND”) życzy Państwu wiele przyjemności i radości.
Mamy jednakże obowiązek zwrócić Państwa uwagę na kilka reguł i konkretne zasady zachowania, które obowiązują na terenie całego Parku LEGOLAND.
Należy zawsze postępować rozważnie i ostrożnie. Oznacza to przede wszystkim przejęcie odpowiedzialności za siebie i innych oraz przestrzeganie reguł uprzejmości.

Bezpieczeństwo jest w LEGOLANDZIE na pierwszym miejscu. Przestrzegając poniższych zasad, pomogą nam Państwo w naszych staraniach, które się z tym wiążą.

1. Zawarcie umowy

W zakresie wszystkich transakcji między Odwiedzającymi LEGOLAND w Günzburgu („Odwiedzający”) a firmą LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH („LEGOLAND”) obowiązują wyłącznie poniższe zasady niniejszego regulaminu parku i firmy.

Nasze oferty są niewiążące i należy je traktować wyłącznie jako zaproszenie do składania ofert. Do zawarcia umowy dochodzi dopiero w momencie wezwania do zapłaty przez właściwego pracownika LEGOLANDU. LEGOLAND jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli zapłata danej kwoty nie zostanie zrealizowana przez Odwiedzającego niezwłocznie po wezwaniu do zapłaty.

2. Zakres obowiązywania

Pod względem terytorialnym regulacje dotyczą całego obszaru Parku LEGOLAND, włącznie z dojazdami, parkingami i całą wioską wakacyjną LEGOLAND.

3. Parkowanie

Na wszystkich parkingach obowiązują przepisy i znaki kodeksu drogowego (niem. StVO).

Aby zagwarantować płynny ruch, należy przestrzegać poleceń naszych pracowników.
LEGOLAND będzie odholowywać na koszt i ryzyko Odwiedzającego nieprawidłowo zaparkowane pojazdy, które utrudniają ruch i zastawiają drogi dojazdowe dla straży pożarnej lub drogi ewakuacyjne.
Opłata parkingowa pobierana jest za udostępnione miejsce parkingowe. Umowa o ochronę nie jest zawierana. Opuszczając pojazd, zwrócić uwagę, czy drzwi i okna są zamknięte, a w samochodzie nie pozostały żadne wartościowe przedmioty. Nie pozostawiać zwierząt w pojeździe. Dla zwierząt naszych Odwiedzających udostępniane są za opłatą odpowiednie boksy w domku dla psów.
LEGOLAND nie ponosi odpowiedzialności w razie kradzieży lub uszkodzenia zaparkowanego pojazdu przez osoby trzecie. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku szkód powstałych wskutek burzy, gradobicia, wybuchu lub innych zdarzeń nadzwyczajnych.
LEGOLAND ponosi odpowiedzialność, jeśli szkoda została zawiniona przez pracownika LEGOLANDU wskutek rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania. W takim przypadku szkodę należy zgłosić bezpośrednio po jej stwierdzeniu jeszcze w trakcie pobytu w LEGOLANDZIE u naszych pracowników w punkcie obsługi gości lub naszej służbie ochrony, jeśli zgłoszenie szkody jest możliwe.

4. Korzystanie z LEGOLANDU

Dostęp do publicznych części wioski wakacyjnej LEGOLAND jest bezpłatny.

Wejście na teren parku rozrywki LEGOLAND dozwolone jest wyłącznie z ważnym biletem wstępu. Bilety wstępu należy przechować przez cały okres pobytu i okazać na żądanie. Prawo wstępu wygasa po opuszczeniu terenu Parku. Chcąc na krótko opuścić Park, należy przed wyjściem z Parku poinformować naszych pracowników w punkcie kontroli przy wejściu.

Nabycie biletu wstępu do parku rozrywki LEGOLAND upoważnia do korzystania z wszystkich usług oferowanych w chwili odwiedzin, za wyjątkiem usług, za które zgodnie z osobną informacją w miejscu usługi, pobierana jest dodatkowa opłata.

Odwiedzający nie może żądać, aby w chwili jego pobytu w Parku oferowane były faktycznie wszystkie usługi, o których istnieniu LEGOLAND informował w dowolnej formie. W przypadku dłuższej niedostępność usług, LEGOLAND poda odpowiednią informację o niedostępności przy wejściu do Parku. Informacje dotyczące krótkotrwałej niedostępności poszczególnych usług będą dostępne w miejscu wykonywania danej usługi. Dostępność określonych usług zależy od popytu ze strony Odwiedzających, dlatego nie może być ona zagwarantowana przez LEGOLAND.

Posiadanie i noszenie broni lub niebezpiecznych przedmiotów (broń palna, broń sieczna i biała, kastety, gaz pieprzowy, inne puszki z gazem, ciecze palne itd.) jest zabronione na całym terenie LEGOLANDU. Zakaz ten dotyczy również wnoszenia i konsumpcji alkoholu wysokoprocentowego i środków odurzających.

Wstęp na teren LEGOLANDU osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających może zostać odmówiony.

Palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie w specjalnie oznaczonych miejscach. W innych miejscach obowiązuje generalny zakaz palenia.

We własnym interesie należy stosować się do poleceń pracowników LEGOLANDU.

Odwiedzający w czasie wizyty w LEGOLANDZIE są zobowiązani do przestrzegania pozostałych zasad zachowania podanych przy wejściu i w innych miejscach, w szczególności obowiązujących przy poszczególnych usługach. Do tych zasad zachowania należy również „Ustawa o ochronie młodzieży”. W razie nieprzestrzegania zasad zachowania firma LEGOLAND jest, oprócz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, uprawniona do cofnięcia danemu Odwiedzającemu prawa do odwiedzin i usunięcia go z terenu Parku. W przypadku niezastosowania się do polecenia opuszczenia terenu LEGOLANDU z powodu naruszenia zasady zachowania LEGOLAND skorzysta ze środków karnoprawnych.

5. Korzystanie z placów zabaw

Korzystanie z placów zabaw, sprzętu do zabawy i podobnego wyposażenia odbywa się na własne ryzyko.

6. Obowiązek nadzoru

Dzieciom poniżej ósmego roku życia przysługuje wstęp do LEGOLANDU wyłącznie w towarzystwie dorosłej osoby.

Rodzice i opiekunowie zostaną poinformowani, że to na nich spoczywa obowiązek nadzoru, ponieważ nie możemy ich z niego zwolnić. W ramach tego obowiązku rodzice i osoby towarzyszące ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby przez nie nadzorowane.

7. Sprzedaż towarów

Jeśli nie uzgodniono inaczej, Odwiedzającemu dostarczane są towary w handlowej jakości i wykonaniu przy uwzględnieniu tolerancji wymiarów, masy i warunków jakości wynikających z produkcji.

Paragon fiskalny należy po zakupie bezwzględnie przechować do momentu opuszczenia Parku oraz okazać na żądanie.

8. Prawa Odwiedzającego w przypadku wad towarów

Jeśli podczas kontroli domniemanych wad okaże się, że Odwiedzającemu nie przysługuje prawo z tytułu wady, Odwiedzający jest zobowiązany do rekompensaty kosztów poniesionych przez LEGOLAND związanych z kontrolą.

Roszczenia Odwiedzającego z tytułu wad towarów są wykluczone, jeśli Odwiedzający nie poinformuje o nich LEGOLANDU w terminie dwóch miesięcy od chwili stwierdzenia wady. W każdym przypadku roszczenia Odwiedzającego z tytułu wad towarów przedawniają się w ciągu dwóch lat.

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia („wstrzymanie”) podczas negocjacji między LEGOLANDEM a Odwiedzającym w związku z przysługującymi Odwiedzającemu prawami z tytułu domniemanej wady jest ograniczone do domniemanej wady. Negocjacje ze skutkiem wstrzymującym rozpoczynają się w chwili, w której LEGOLAND otrzyma opis domniemanej wady. Negocjacje ze skutkiem wstrzymującym kończą się z chwilą, w której LEGOLAND zrealizował dodatkowe świadczenie z tytułu umowy lub takie świadczenie nie doszło do skutku albo Odwiedzający poinformował o zerwaniu negocjacji, w pozostałych przypadkach po upływie trzech miesięcy od wpłynięcia ostatniego stanowiska strony umowy odnośnie domniemanej wady u drugiej strony umowy.

Usunięcie wad lub dostawa zamiennika pozbawionego wad („dodatkowe świadczenie z tytułu umowy”) odbywa się bez uznania obowiązku prawnego i nie prowadzi do ponownego rozpoczęcia przedawnienia.

9. Wyłączenie odpowiedzialności i ograniczenie

LEGOLAND ponosi odpowiedzialność za szkody wskutek lekkiego zaniedbania wyłącznie wtedy, gdy ich przyczyną jest naruszenie istotnego obowiązku z tytułu umowy lub obowiązku kardynalnego w sposób zagrażający celowi umowy. W takich przypadkach odpowiedzialność ogranicza się do typowych dla umowy, przewidywalnych szkód. Najwyższa odpowiedzialność wynosi maksymalnie 15-krotność ceny wstępu.
Poza przypadkami odpowiedzialności w myśl ustawy o odpowiedzialności za produkt, za wadę po przejęciu gwarancji właściwości rzeczy lub dzieła, poza przypadkami podstępnie przemilczanych błędów lub szkód osobowych, w przypadku wszystkich roszczeń odszkodowawczych obowiązują powyższe ograniczenia odpowiedzialności niezależnie od ich tytułu prawnego, włączając roszczenia z tytułu niedozwolonych działań.

LEGOLAND nie odpowiada za przedmioty przekazane naszym pracownikom ani pozostawione na terenie parku.

W szczególności LEGOLAND nie przejmuje odpowiedzialności za przedmioty, m.in. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, biżuterię itd., które zostaną uszkodzone lub zagubione podczas korzystania z atrakcji Parku. Przedmioty wartościowe można zdeponować za opłatą w szafkach.

Poniższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również w przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Odwiedzającego wobec pracownika lub pełnomocnika LEGOLANDU.

10. Reklamowanie i oferowanie towarów i usług przez osoby trzecie

Reklama na całym terenie, włączając parkingi i teren wioski wakacyjnej LEGOLAND oraz oferowanie towarów i usług są dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą ze strony kierownictwa firmy. Dotyczy to również przeprowadzania ankiet i spisów.

Sprzedaż kuponów, biletów wstępu lub biletów bezpłatnych przez i na rzecz LEGOLANDU są niedozwolone na całym terenie LEGOLANDU, włączając drogi dojazdowe.

Reklamowanie i ogłaszanie na rzecz organizacji, zrzeszeń, wspólnot interesów i pomysłów własnych za pomocą środków dowolnego rodzaju są zabronione na terenie Parku, we wszystkich budynkach lub urządzeniach rozrywki publicznej itd. LEGOLAND zastrzega sobie prawo do ścigania naruszeń, w indywidualnych przypadkach do wydalenia z parku, skorzystania z praw wynikających z kodeksu cywilnego oraz złożenia doniesienia organom ścigania o naruszeniu miru domowego.

11. Kontrole Odwiedzających

Każdy Odwiedzający chcący wejść na teren LEGOLANDU, wyraża niniejszym wyraźną zgodę na dobrowolne poddanie się ewentualnym kontrolom przez służbę ochrony LEGOLANDU. Służba ochrony LEGOLANDU jest uprawniona do oceny – m.in. przez zastosowanie środków technicznych – czy Odwiedzający z uwagi na spożycie alkoholu lub konsumpcję środków odurzających albo z powodu posiadania środków odurzających, wysokoprocentowego alkoholu, broni i/lub innych niebezpiecznych przedmiotów stwarza potencjalne zagrożenie dla LEGOLANDU i/lub innych Odwiedzających. W tym celu odzież i pojemniki będące w posiadaniu Odwiedzającego mogą być poddane przeszukaniu. Należy stosować się do poleceń służby ochrony LEGOLANDU. Służba ochrony LEGOLANDU jest również uprawniona do przeprowadzania takich kontroli Odwiedzającego, przebywającego na terenie LEGOLANDU. Ponadto służba ochrony LEGOLANDU jest uprawniona do odmówienia wstępu na teren LEGOLANDU lub wydania zakazu dalszego pobytu na jego terenie Odwiedzającemu, który stwarza potencjalne zagrożenie w rozumieniu powyższych zasad. Zakaz wstępu do LEGOLANDU lub zakaz pobytu na jego terenie może być wydany również Odwiedzającemu, który odmawia takiej kontroli lub chce jawnie w inny sposób uniknąć kontroli.

12. Prawo gospodarza domu

LEGOLAND jest uprawniony do usunięcia z terenu osób bez ważnego biletu wstępu napotkanych na terenie LEGOLANDU. To samo odnosi się do Odwiedzających, którzy naruszają zasady niniejszego regulaminu parku i firmy. W razie usunięcia z parku osobom tym nie przysługuje prawo do zwrotu już opłaconej ceny wstępu ani opłat parkingowych.

13. Pozostałe informacje

Niniejsze Ogólne warunki handlowe stanową całość regulacji stosunków umowy między LEGOLANDEM a Odwiedzającym. Zmiany wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również regulacji, za pomocą której zastrzeżona jest ta forma pisemną.
Niewykonanie prawa przez LEGOLAND nie oznacza rezygnacji z przyszłego dochodzenia tego prawa.
Jeśli pojedyncze postanowienia okażą się nieskuteczne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na skuteczność pozostałych postanowień.
W przypadku siły wyższej i innych przeszkód, za które LEGOLAND nie ponosi odpowiedzialności, włączając wojnę, wojnę domową, ataki terrorystyczne, zamieszki, regularne strajki lub regularne lokauty, które mają istotny wpływ na wypełnienie zobowiązań LEGOLANDU, zarówno LEGOLAND, jak również Odwiedzający mogą wypowiedzieć konkretną część niniejszej umowy, na którą mają one wpływ, bez wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności w stosunku do drugiej strony umowy.

Stosowanym prawem jest wyłącznie prawo niemieckie, w każdym przypadku obowiązuje ostatnia ważna wersja niemiecka niniejszych warunków.

Życzymy Państwu beztroskiego, udanego dnia i wiele przyjemności w ośrodku LEGOLAND Deutschland!

Manuela Stone
Dyrektor

Günzburg, dnia 12.06.2019 r.

LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH
LEGOLAND Allee 1 · 89312 Günzburg
www.LEGOLAND.de

PDF Download