Skip to main content

Ogólne warunki podróży

Ogólne warunki podróży (B2B) LEGOLAND Holidays Deutschland GmbH

1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej

1.1 Spółka LEGOLAND® Holidays Deutschland GmbH (zwana dalej LLH) oferuje usługi turystyczne za pośrednictwem Internetu. Opisy usług uwzględniają warunki i okoliczności istniejące w momencie dokonywania rezerwacji. Rezerwacji można dokonać wyłącznie przez stronę internetową https://www.legoland.de/uebernachten/reiseveranstalter/, co musi zostać poprzedzone dokonaniem rejestracji partnera biznesowego, która wymaga zatwierdzenia ze strony LEGOLAND® Holidays Deutschland GmbH. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy (B2B) spółki LEGOLAND Holidays Deutschland GmbH mają zastosowanie do wszystkich naszych stosunków handlowych z naszymi partnerami biznesowymi i obowiązują tylko wtedy, gdy partner biznesowy jest przedsiębiorcą (§ 14 niemieckiego kodeksu cywilnego – BGB), osobą prawną prawa publicznego lub publiczno-prawnym majątkiem wyodrębnionym.

1.2 W odniesieniu do rezerwacji obowiązują następujące postanowienia:

1.2.1 Informacje udzielane przed zawarciem umowy zgodnie z § 651d BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) dotyczące istotnych cech usług turystycznych, ceny podróży i wszystkich kosztów dodatkowych, warunków płatności oraz zryczałtowanych stawek odszkodowania/odwołania (zgodnie z art. 250 § 3 nr 1, 3 do 5, 7 EGBGB – ustawy wprowadzającej do kodeksu cywilnego) stają się częścią umowy, chyba że LLH i partner biznesowy wyraźnie uzgodnili inaczej.

1.2.2 Partner biznesowy może zostać obciążony dodatkowymi opłatami i innymi kosztami wyłącznie wtedy, gdy został o nich poinformowany przed złożeniem oświadczenia o zawarciu umowy zgodnie z art. 250 § 3 nr 3 EGBGB. Podstawę stanowi plan podróży i pozostałe informacje podane przez LLH dotyczące danej podróży, o ile zostały one uzgodnione z partnerem biznesowym.

1.2.3 Partner biznesowy dokonuje rezerwacji również dla wszystkich uczestników wymienionych w rezerwacji, za których zobowiązania umowne partner biznesowy odpowiada jak za własne zobowiązania.

1.2.4 Jeżeli treść potwierdzenia podróży różni się od treści rezerwacji, oznacza to istnienie nowej oferty LLH, która jest wiążąca dla LLH przez 2 dni. Umowa zostaje zawarta na podstawie nowej oferty LLH, jeśli partner biznesowy zadeklaruje wobec LLH jej przyjęcie w wyżej wymienionym terminie.

1.2.5 Partner biznesowy powinien niezwłocznie powiadomić LLH, jeżeli nie otrzymał potwierdzenia podróży w całości.

1.2.6 Klikając na przycisk „zarezerwuj z obowiązkiem zapłaty”, partner biznesowy oferuje LLH wiążące zawarcie umowy o udział w wycieczce zorganizowanej. Przed wysłaniem rezerwacji partner biznesowy może w dowolnym momencie wyświetlić i zmienić dane. Rezerwacja może zostać złożona i przekazana tylko wtedy, gdy partner biznesowy zaakceptował niniejsze Ogólne Warunki Współpracy, klikając na przycisk „Tak, zapoznałem(am) się i akceptuję Ogólne Warunki Współpracy” i tym samym włączył je do swojej rezerwacji. LLH niezwłocznie prześle partnerowi biznesowemu potwierdzenie podróży pocztą elektroniczną. Umowa zostaje zawarta dopiero w momencie przesłania przez LLH potwierdzenia podróży. W tej samej lub w osobnej wiadomości e-mail LLH prześle partnerowi biznesowemu tekst umowy (składający się z rezerwacji, OWW i potwierdzenia podróży) na trwałym nośniku danych (e-mail lub wydruk papierowy) (potwierdzenie umowy). Tekst umowy jest przechowywany zgodnie z przepisami ochrony danych.

1.3 Zgodnie z §§ 312 ust. 7, 312 g ust. 2 zdanie 1 nr 9 BGB w przypadku umów o udział w wycieczce zorganizowanej zgodnie z § 651 a i § 651 c BGB, które zostały zawarte na odległość, nie przysługuje prawo do odwołania umowy, a jedynie ustawowe prawo do odstąpienia od umowy i jej wypowiedzenia, w szczególności prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z § 651h BGB.

2. Płatność

2.1 Płatności dokonywane na poczet ceny wycieczki są objęte ubezpieczeniem od niewypłacalności zgodnie z § 651 r BGB. Wraz z potwierdzeniem podróży partner biznesowy otrzyma odpowiednie potwierdzenie ubezpieczenia od niemieckiego towarzystwa ubezpieczeniowego.

2.2 Pełna cena wycieczki jest należna wraz z wiążącą rezerwacją i otrzymaniem potwierdzenia ubezpieczenia.

2.3 LLH akceptuje następujące metody płatności:

  • Zapłata kartą kredytową: partner biznesowy może zapłacić kartą VISA, Mastercard lub American Express. Odpowiednia karta kredytowa zostanie obciążona natychmiast.
  • Paypal: odpowiednie konto Paypal zostanie obciążone bezpośrednio w ramach procesu rezerwacji.

2.3.1 LLH nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe w związku z płatnością kartą kredytową lub kartą Maestro z zagranicy.

2.4 Podane ceny usług turystycznych są cenami ostatecznymi i zawierają ustawowy podatek VAT. Zawarta w cenie kwota podatku nie jest wykazywana osobno. Ewentualne zniżki są już uwzględnione w podanej cenie ostatecznej.

2.5 Wszystkie płatności muszą być dokonywane w euro.

2.6 Jeżeli należne płatności nie zostaną dokonane lub nie zostaną dokonane w całości, a partner biznesowy nie dokona płatności nawet po przypomnieniu o terminie, LLH może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej, chyba że w tym momencie występuje już istotna wada podróży. W przypadku odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej LLH może zażądać opłaty za odstąpienie jako rekompensaty zgodnie z punktem 6.

3. Usługi

3.1 Usługi uzgodnione w umowie są określone w opisach usług w Internecie oraz w związanych z nimi informacjach zawartych w potwierdzeniu podróży.

3.2 Jeżeli bilety wstępu do parku rozrywki LEGOLAND są wliczone w cenę wycieczki, uprawniają one do korzystania ze wszystkich usług oferowanych w czasie wizyty, z wyjątkiem usług, za które wymagana jest dodatkowa opłata zgodnie z oddzielną informacją w miejscu świadczenia usługi.
Odwiedzający nie ma prawa do rzeczywistej dostępności wszystkich usług wskazanych przez LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH w momencie jego wizyty. Park Rozrywki LEGOLAND poinformuje o niedostępnych usługach w odpowiedniej formie na miejscu i/lub na odpowiednich stronach internetowych, jeżeli zostanie stwierdzona ich długotrwała niedostępność. Park rozrywki LEGOLAND poinformuje o krótkotrwałej niedostępności poszczególnych usług lub atrakcji w miejscu świadczenia usługi. Indywidualna dostępność zależy od zapotrzebowania po stronie odwiedzających.
W przypadku rezerwacji pakietu z ulgowymi biletami wstępu, np. dla dzieci, należy spodziewać się kontroli przy wejściu do parku. Należy przedstawić dowód uprawniający do zniżki. W razie braku dowodu Park Rozrywki LEGOLAND może zażądać dodatkowej opłaty lub odmówić wstępu.

3.3 Rezerwacje miejsca na kempingu w ośrodku wypoczynkowym LEGOLAND dotyczą wyłącznie stanowiska, na którym klient końcowy może postawić swój samochód kempingowy, przyczepę kempingową lub własny namiot. Korzystanie ze wszystkich udogodnień na kempingu, w szczególności urządzeń sanitarnych, jest wliczone w cenę wycieczki. Nie dotyczy to usług w ośrodku wypoczynkowym LEGOLAND, za które pobierana jest dodatkowa opłata zgodnie z odrębną informacją.

3.4 Po dokonaniu rezerwacji nie są przyznawane żadne rabaty ani inne obniżki cen.

3.5 Partner biznesowy musi podać życzenia specjalne klienta końcowego w momencie dokonywania rezerwacji. Spółka LLH i jej partnerzy dołożą wszelkich starań, aby w miarę możliwości spełnić życzenia klienta końcowego, ale nie mogą tego zagwarantować.

3.6 Partner biznesowy nie jest uprawniony do zakwaterowania większej liczby osób w wynajmowanym obiekcie niż uzgodniono w umowie z LLH. W przypadku naruszenia tej regulacji LLH ma prawo rozwiązać umowę i naliczyć za okres niezgodnego z prawem użytkowania jednorazową dopłatę w wysokości 140,00 (sto czterdzieści) euro za przekroczenie liczby osób. Partner biznesowy musi wskazać niemowlęta i małe dzieci podczas dokonywania rezerwacji dla klienta końcowego.

4. Zmiany w usługach

4.1 Zmiany i odstępstwa od poszczególnych usług turystycznych w stosunku do uzgodnionej treści umowy o udział w imprezie turystycznej, które stały się konieczne po zawarciu umowy i które nie zostały wprowadzone przez LLH wbrew dobrej wierze, są dozwolone tylko wtedy, gdy zmiany lub odstępstwa nie są znaczące i nie wpływają na ogólny charakter zarezerwowanej podróży.

4.2 Ewentualne roszczenia z tytułu rękojmi pozostają nienaruszone, o ile zmienione usługi są obciążone wadami.

4.3 Spółka LLH jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania partnera biznesowego o wszelkich zmianach lub odstępstwach w usługach. W razie potrzeby LLH może zaoferować bezpłatną zmianę rezerwacji lub bezpłatne odstąpienie od umowy.

4.4 W przypadku znaczącej zmiany istotnej usługi turystycznej partner biznesowy ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek opłat lub zażądać rezerwacji wycieczki o co najmniej równoważnej wartości, jeśli LLH jest w stanie zaoferować taką wycieczkę z zakresu swoich usług bez dodatkowych kosztów dla partnera biznesowego. Partner biznesowy musi dochodzić swoich praw wobec LLH niezwłocznie po zgłoszeniu przez LLH zmiany usługi turystycznej.

5. Zmiany rezerwacji i zmiany osób

5.1 Zmiany rezerwacji można dokonać bezpłatnie do 21 dni przed datą przyjazdu, pod warunkiem, że żądana usługa jest dostępna. W przypadku wniosków o zmianę otrzymanych później LLH nalicza zryczałtowaną opłatę za zmianę rezerwacji w wysokości 35,00 (trzydzieści pięć) EUR w razie możliwości zmiany. Nie dotyczy to zmian rezerwacji wynikających z przekazania partnerowi biznesowemu przez LLH nieprawidłowych informacji przed zawarciem umowy zgodnie z art. 250 § 3 EGBGB; w takim przypadku opłata za zmianę rezerwacji nie zostanie naliczona.

5.2 Zmiana rezerwacji jest możliwa do 3 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Po tym terminie naliczana jest opłata za anulowanie w wysokości 90% ceny wycieczki.

5.3 Opłata nie jest pobierana w przypadku zmiany rezerwacji dokonanej bezpośrednio w dniu rezerwacji.

5.4 Cena całkowita może wzrosnąć z powodu zmiany usług zaakceptowanych przez LLH po zmianie rezerwacji. Dodatkową kwotą zostanie obciążony partner biznesowy. Stanie się ona należna w zależności od czasu zmiany rezerwacji zgodnie z postanowieniami punktu 2.2. Obniżki cen wynikające ze zmiany rezerwacji zostaną zwrócone.

6. Odstąpienie od umowy przez partnera biznesowego

6.1 Partner biznesowy może zrezygnować z wycieczki j w dowolnym momencie przed jej rozpoczęciem. Decydująca jest data wpłynięcia oświadczenia o rezygnacji do LLH. Ze względów dowodowych rezygnację należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia.

6.2 Jeśli partner biznesowy odstąpi od umowy lub nie rozpocznie podróży, wówczas LLH może zażądać rekompensaty za poczynione przygotowania do podróży i poniesione koszty. Przy obliczaniu rekompensaty należy wziąć pod uwagę zwykle zaoszczędzone wydatki i inne możliwe sposoby wykorzystania usług turystycznych.

6.3 LLH pobiera zryczałtowaną opłatę za anulowanie rezerwacji według następującej skali:

  • do 21 dni przed rozpoczęciem podróży ryczałt w wysokości 35,00 € za rezerwację
  • od 20 do 10 dni przed rozpoczęciem podróży: 50% ceny całkowitej zarezerwowanych usług
  • od 9 do 3 dni przed rozpoczęciem podróży: 65% ceny całkowitej zarezerwowanych usług
  • od 3 dni przed rozpoczęciem podróży: 90% ceny całkowitej zarezerwowanych usług
  • w razie niepojawienia się: 90% ceny całkowitej zarezerwowanych usług

Za datę służącą do obliczenia tego okresu przyjmuje się datę wpłynięcia oświadczenia o rezygnacji.

6.4 Na żądanie partnera biznesowego LLH ma obowiązek uzasadnić wysokość rekompensaty.

6.5 Niezależnie od postanowień punktu 6.2 zdanie 2 LLH nie może żądać odszkodowania, jeśli w miejscu docelowym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie wystąpią nieuniknione, nadzwyczajne okoliczności, które znacząco utrudnią realizację wycieczki zorganizowanej lub przewóz osób do miejsca docelowego. Okoliczności są nieuniknione i nadzwyczajne w rozumieniu niniejszego podpunktu, jeżeli są poza kontrolą strony, która się na nie powołuje, a ich konsekwencji nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu wszelkich możliwych do zaakceptowania środków ostrożności.

6.6 Partner biznesowy ma prawo udowodnić wobec LLH, że w wyniku rezygnacji z podróży lub jej nierozpoczęcia po stronie LHH nie powstała żadna szkoda lub powstała szkoda jest znacznie niższa.

6.7 W przypadku rezygnacji LLH może zażądać od partnera biznesowego zwrotu faktycznie poniesionych kosztów dodatkowych.

6.8 Koszty rezygnacji należy pokryć także wówczas, gdy partner biznesowy nie rozpocznie podróży lub nie rozpocznie jej na czas.

7. Niewykorzystane usługi

Jeżeli klient końcowy nie skorzysta z poszczególnych usług turystycznych, które zostały mu prawidłowo zaoferowane, z przyczyn leżących po jego stronie (np. z powodu wcześniejszego powrotu lub innych ważnych powodów), nie nabywa on uprawnienia wobec LLH do proporcjonalnego zwrotu ceny podróży.

8. Wypowiedzenie umowy przez LLH

LLH może wypowiedzieć umowę o udział w imprezie turystycznej bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli partner biznesowy uporczywie zakłóca realizację wycieczki pomimo odpowiedniego upomnienia ze strony LLH. To samo dotyczy sytuacji, gdy klient końcowy zachowuje się w takim stopniu niezgodnie z umową, że uzasadnione jest natychmiastowe rozwiązanie umowy. LLH zachowuje jednak prawo do ceny podróży. LLH musi jednak wziąć pod uwagę wartość zaoszczędzonych wydatków, a także korzyści wynikające z innego wykorzystania niewykorzystanych usług. Wypowiedzenie umowy musi zawsze mieć formę pisemną.

9. Rękojmia / współpraca

9.1 Jeżeli usługa nie jest świadczona przez LLH zgodnie z umową, partner biznesowy może zażądać zadośćuczynienia. LLH może odmówić zadośćuczynienia, jeżeli wymaga to nieproporcjonalnego wysiłku. LLH może również naprawić sytuację poprzez dostarczenie usługi zastępczej o takiej samej wartości.

9.2 Partner biznesowy może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny wycieczki za czas trwania wycieczki, która nie została zrealizowana zgodnie z umową (obniżka). Cena wycieczki zostanie obniżona w takim stosunku, w jakim jej wartość w stanie wolnym od wad byłaby równa rzeczywistej wartości w momencie zawarcia umowy. Obniżka nie ma zastosowania, jeżeli partner biznesowy w sposób zawiniony nie zgłosi wady.

9.3 Jeżeli wycieczka jest znacznie utrudniona z powodu wady, a LLH nie naprawi jej w rozsądnym terminie, partner biznesowy może wypowiedzieć umowę o udział w imprezie turystycznej w ramach przepisów ustawowych – we własnym interesie i ze względów dowodowych wskazane jest złożenie pisemnego oświadczenia. To samo dotyczy sytuacji, w której na skutek wady zaakceptowanie wycieczki przez partnera biznesowego jest niemożliwe z ważnego, rozpoznawalnego dla LLH powodu. Określenie terminu naprawy nie jest wymagane tylko wtedy, gdy naprawa jest niemożliwa lub gdy LLH odmówi naprawy lub gdy natychmiastowe wypowiedzenie umowy jest uzasadnione szczególnym interesem partnera biznesowego. Partner biznesowy jest zobowiązany do zapłaty na rzecz LEGOLAND części ceny wycieczki, która obejmuje wykorzystane usługi, o ile usługi te były zgodne z jego interesem.

9.4 Niezależnie od obniżki lub wypowiedzenia umowy partner biznesowy może żądać odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że wada wycieczki wynika z okoliczności, za które LLH nie ponosi odpowiedzialności.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

10.1 Wynikająca z umowy odpowiedzialność LLH za szkody inne niż obrażenia ciała jest ograniczona do trzykrotności ceny wycieczki, o ile szkoda partnera biznesowego nie została spowodowana umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

10.2 W przypadku wszystkich roszczeń odszkodowawczych wobec organizatora podróży z tytułu czynu niedozwolonego, które nie są oparte na umyślności lub rażącym niedbalstwie, LLH ponosi odpowiedzialność za szkody materialne do kwoty 4100 EUR; jeśli trzykrotność ceny wycieczki przekracza tę kwotę, odpowiedzialność za szkody materialne jest ograniczona do trzykrotności ceny wycieczki. Te maksymalne kwoty odpowiedzialności mają zastosowanie do każdego partnera biznesowego i podróży.

11. Obowiązek współpracy

11.1 Partner biznesowy jest zobowiązany do współpracy w ramach przepisów ustawowych w celu uniknięcia lub zminimalizowania ewentualnych szkód w razie wystąpienia zakłóceń w świadczeniu usług.

12. Wykluczenie roszczeń i przedawnienie

Roszczenia partnera biznesowego, o których mowa w § 651 i ust. (3) BGB ulegają przedawnieniu po upływie dwóch lat. Nie dotyczy to przypadków rażącego niedbalstwa, umyślnego działania, narażenia życia, uszkodzenia ciała czy uszczerbku na zdrowiu. Okres przedawnienia rozpoczyna się w dniu, w którym wycieczka zorganizowana miała się zakończyć zgodnie z umową.

13. Nieskuteczność poszczególnych postanowień

Nieskuteczność poszczególnych postanowień nie powoduje nieskuteczności całej umowy.

14. Wybór prawa / właściwość sądu

14.1 Dla stosunku umownego i prawnego między partnerem biznesowym a LLH zastosowanie ma prawo niemieckie.

14.2 Wyłączną – także międzynarodową – właściwością sądu w odniesieniu do wszystkich sporów, wynikających pośrednio lub bezpośrednio ze stosunku umownego, jest siedziba spółki LLH. Spółka LLH jest jednak we wszystkich przypadkach również uprawniona do wniesienia pozwu do sądu partnera biznesowego według ogólnej właściwości miejscowej.

Stan: wrzesień 2023 r.

Zarezerwuj nocleg

1 Okres podróży
2 Osoby
2
Dorośli
1
Dzieci
Rok (lata)
lub
Kup bilety
Health