Skip to main content

Ogólne warunki podróży

Ogólne warunki handlowe dotyczące wycieczek turystycznych organizowanych przez LEGOLAND Holidays Deutschland GmbH

1. Zawarcie umowy na udział w imprezie turystycznej

1.1 Spółka z o.o. LEGOLAND® Holidays Deutschland GmbH (dalej: LLH) umożliwia rezerwację usług turystycznych za pomocą Internetu. Opisy usług uwzględniają obowiązujące w momencie rezerwacji warunki i zasady. Rezerwacja usługi może zostać dokonana wyłącznie na stronie internetowej www.LEGOLANDHolidays.de.

1.2 W przypadku rezerwacji obowiązuje:
1.2.1 Zgodnie z § 651d niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) treść poniższej umowy stanowią informacje przedumowne, dotyczące warunków oferowanych usług, ceny podróży i wszelkich kosztów dodatkowych, możliwości zapłaty oraz zwrotów/opłat anulacyjnych (wg. art. 250 § 3 nr 1, 3 do 5, 7 ustawy wprowadzającej niemiecki kodeks cywilny (EGBGB), chyba że porozumienie zawarte pomiędzy LLH a Agentem stanowi inaczej.
1.2.2 Zgodnie z art.250 § 3 nr 3 EGBGB Agent może zostać obciążony opłatami dodatkowymi i innymi kosztami wyłącznie w przypadku wcześniejszego poinformowania o takowych kosztach i gdy miało to miejsce jeszcze przed podpisaniem umowy. Podstawę stanowią w takim przypadku plan podróży oraz inne, ustalone wcześniej z Agentem informacje dotyczące imprezy turystycznej organizowanej przez LHH.
1.2.3 Agent dokonuje rezerwacji w imieniu wszystkich wyszczególnionych w rezerwacji uczestników. Agent ponosi odpowiedzialność za zobowiązania swoje oraz innych uczestników wycieczki.
1.2.4 Jeżeli potwierdzenie usługi odbiega od treści rezerwacji, oznacza to nową ofertę ze strony LLH. Oferta ta jest ważna przez okres dwóch dni. Zawarcie umowy na podstawie nowej oferty następuje poprzez jej zaakceptowanie przez Agenta w wymienionym wyżej okresie czasu.
1.2.5 Agent zobowiązuje się do bezzwłocznego powiadomienia LLH w przypadku otrzymania niekompletnego potwierdzenia rezerwacji.
1.2.6 Poprzez naciśnięcie przycisku „zahlungspflichtig buchen” (dokonaj rezerwacji) Agent zawiera umowę o udział w wycieczce organizowanej przez LLH. Przed odesłaniem rezerwacji Agent ma możliwość zmiany oraz korekty danych. Przyjęcie i przesłanie rezerwacji następuje po kliknięciu na przycisk „Ja, ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Pauschalreisen gelesen und akzeptiert” (Tak, zapoznałem/-am się z ogólnymi warunkami handlowymi dotyczącymi imprez turystycznych). Poprzez taką deklarację Agent potwierdza, że zapoznał się z i zaakceptował ogólne warunki sprzedaży dotyczące wycieczek zorganizowanych. Bezpośrednio po zaakceptowaniu warunków umowy Agent otrzyma od LLH potwierdzenie rezerwacji drogą mailową. Umowę uważa się za zawartą dopiero po wysłaniu przez LLH wspomnianego potwierdzenia. Agent otrzymuje treść umowy wraz z rezerwacją, ogólnymi warunkami sprzedaży oraz potwierdzeniem podróży na trwałym nośniku (wiadomość e-mail lub w postaci papierowej). Umowa została sporządzona zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

1.3 Zgodnie z §§ 312 ust. 7, 312g ust. 2 zd. 1 nr 9 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) w przypadku organizacji wycieczek zorganizowanych wg. § 651a i § 651c BGB, zawartych na odległość, Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu, a jedynie prawo do odstąpienia oraz wymówienia, w szczególności prawo do odstąpienia wg. § 651h BGB. Prawo do zwrotu istnieje w przypadku, gdy umowa o udział w imprezie turystycznej została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. § 651a BGB, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez Konsumenta.

2. Płatności

2.1 Wykupione usługi są ubezpieczone na wypadek niewypłacalności zgodnie z § 651r BGB. Wraz z potwierdzeniem rezerwacji Agent otrzymuje poświadczenie niemieckiego towarzystwa ubezpieczeniowego o zawarciu przez Organizatora ubezpieczenia na wypadek niewypłacalności.

2.2 Po dokonaniu wiążącej rezerwacji i otrzymaniu zaświadczenia należy uiścić opłatę za podróż w jej pełnej wysokości.

2.3 LLH akceptuje następujące rodzaje płatności:

  • Płatność kartą kredytową: Akceptowane karty: VISA, Mastercard lub American Express Card. Obciążenie karty następuje bezpośrednio po dokonanej transakcji.
  • PayPal: obciążenie rachunku PayPal następuje bezpośrednio podczas procesu rezerwacji.

2.3.1 LLH nie odpowiada za koszty powstałe w wyniku płatności kartą kredytową lub Maestro, bądź też koszty wynikające z dokonania przelewu z zagranicy.

2.4 Podane ceny to ceny końcowe zawierające podatek VAT. Kwota podatku nie jest wyszczególniona. Ewentualne zniżki są już zawarte w cenie końcowej.

2.5 Wszelkie płatności i przelewy dokonywane są w walucie euro.

2.6 W przypadku braku płatności ze strony Agenta lub też płatności niepełnej (także po ponagleniach do zapłaty) LLH może odstąpić od umowy, chyba że usługa, której umowa dotyczy, zawiera istotne wady. W przypadku odstąpienia od umowy LLH może zażądać od zadośćuczynienia w postaci opłat odstępczych wg punktu 6.

3. Usługi

3.1 Spis zawartych w umowie usług dostępny jest w znajdującym się w Internecie opisie usługi oraz w potwierdzeniu rezerwacji.

3.2 Ewentualne, zawarte w cenie podróży karty wstępu do Parku Rozrywki LEGOLAND upoważniają do korzystania z wszystkich usług oferowanych w momencie wizyty, z wyjątkiem usług dodatkowych, płatnych na miejscu.
Organizator nie gwarantuje osobom odwiedzającym możliwości skorzystania ze wszystkich, wymienionych w ofercie parku LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH atrakcji. W przypadku dłuższej niedostępności poszczególnych atrakcji Park Rozrywki LEGOLAND zobowiązuje się do odpowiedniego powiadomienia o tym Klientów zarówno na terenie samego parku, jak i na stronie internetowej. Informacje dotyczące chwilowo niedostępnych atrakcji w parku LEGOLAND umieszczane będą bezpośrednio przy danej atrakcji. Dostępność poszczególnych atrakcji zależna jest od liczby odwiedzających.
W przypadku wykupienia pakietu z ulgowymi kartami wstępu np. dla dzieci, Organizator ma prawo do przeprowadzenia odpowiedniej kontroli w momencie wejścia na teren parku. W przypadku kontroli konieczne jest okazanie uprawniających do zniżki dokumentów. Nieokazanie takowych dokumentów upoważnia Park Rozrywki LEGOLAND do zażądania dopłaty bądź odmowy wstępu do parku.

3.3 Rezerwacja miejsca kempingowego na placu kempingowym Parku Rozrywki LEGOLAND dotyczy wyłącznie miejsca przeznaczonego na pojazd, przyczepę mieszkalną bądź też namiot Klienta. W cenie zawarta jest możliwość korzystania z kompletnego wyposażenia placu kempingowego, w tym w szczególności z urządzeń sanitarnych. Powyższe nie dotyczy osobno płatnych usług Parku Rozrywki LEGOLAND.

3.4 W przypadku usług noclegowych w hotelach partnerskich LLH Klient ma prawo do korzystania z wszystkich świadczonych tam usług, z wyjątkiem usług zdefiniowanych przez hotel partnerski jako osobno płatne.

3.5 Z chwilą zakończenia rezerwacji nie ma możliwości dołączenia do wykupionej oferty żadnych innych rabatów bądź zniżek.

3.6 Agent ma możliwość załączenia wszelkich życzeń specjalnych Klienta przed zakończeniem rezerwacji. LLH i jego partnerzy zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, by sprostać życzeniom Klienta, jednakże nie gwarantują ich wykonania.

3.7 Klient jest zobowiązany do przestrzegania maksymalnej, uregulowanej w umowie z LLH ilości przyjmowanych w wynajmowanym przez niego pomieszczeniu osób. Naruszenie powyższego upoważnia LHH do odstąpienia od umowy i zażądania od Klienta jednorazowej dopłaty z tytułu zbyt wysokiej liczby osób w wysokości 140 € (stu czterdziestu euro). Podczas rezerwacji Agent zobowiązuje się do powiadomienia Parku o ilości przybywających wraz z Klientem dzieci.

4. Zmiany w świadczonych usługach

4.1 LHH może dokonać zmian i odstępstw dotyczących pojedynczych, zawartych w umowie usług wyłącznie w przypadku, gdy zmiany te są konieczne, podejmowane są w dobrej wierze i nie naruszają w znaczącym stopniu ogólnego charakteru zarezerwowanej podróży.

4.2 Powyższe nie wyklucza ewentualnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewłaściwego wykonania usługi.

4.3 LLH jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia Agenta o zmianach bądź odstępstwach dotyczących świadczonych usług. W takim wypadku LLH może również zaproponować bezpłatną zmianę rezerwacji bądź też bezpłatne odstąpienie od umowy.

4.4 W przypadku znacznych zmian w świadczonej usłudze Agent ma prawo do odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej bez ponoszenia dodatkowych kosztów bądź też do zażądania innej, równowartościowej usługi, o ile LLH jest w stanie zaoferować takową bez konieczności dopłaty. Agent musi zgłosić swoje żądania bezpośrednio po powiadomieniu przez LLH o zmianach w świadczonych usługach.

5. Zmiana rezerwacji i osoby zastępcze

5.1 Bezpłatna zmiana rezerwacji możliwa jest do 21 dni przed rozpoczęciem podróży, o ile wybrana usługa zastępcza jest dostępna. Za zmiany w czasie późniejszym przy dostępności wybranej usługi LLH pobiera opłatę w wysokości 35 € (trzydzieści pięć euro). Powyższe nie dotyczy zmian rezerwacji wynikających z przekazania Klientowi przez LLH błędnych informacji przedumownych wg. art 250 § 3 ustawy wprowadzającej niemiecki kodeks cywilny (EGBGB) – w takim przypadku Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

5.2 Zmiany rezerwacji możliwe są w okresie do 3 dni przed rozpoczęciem podróży. Za zmiany dokonane po tym okresie pobierana będzie opłata anulacyjna w wysokości 90% ceny podróży.

5.3 Za zmiany rezerwacji dokonane w dniu rezerwacji nie są pobierane żadne opłaty.

5.4 Do ceny końcowej mogą zostać doliczone koszty zmienionych w trakcie rezerwacji i zaakceptowanych przez LHH usług. Ewentualną nadpłatę pokrywa Agent. Zależnie od czasu dokonania rezerwacji nadpłatę należy uregulować zgodnie z zapisami punktu 2.2. Ewentualne, wynikające ze zmiany rezerwacji różnice ceny na korzyść Klienta zostaną mu zwrócone.

6. Odstąpienie od umowy przez Agenta

6.1 Agent ma prawo do odstąpienia od umowy w dowolnej chwili przed rozpoczęciem podróży. Datą rozstrzygającą jest data wpłynięcia odstąpienia od umowy przez LLH. Odstąpienie od umowy musi być sporządzone w formie pisemnej.

6.2 W przypadku, gdy Agent odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej bądź Klient nie bierze udziału w imprezie turystycznej, LLH ma prawo do rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów związanych z organizacją wydarzenia. Wysokość rekompensaty ustala się z uwzględnieniem spodziewanych oszczędności kosztów oraz spodziewanego dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych

6.3 Poniżej zestawienie opłaty za odstąpienie od pojedynczej umowy pobieranych przez LHH:

  • do 21 dni przed rozpoczęciem podróży 35 € / rezerwacja
  • 20 do 10 dni przed rozpoczęciem podróży: 50% całkowitej ceny zarezerwowanych usług
  • 9 do 4 dni przed rozpoczęciem podróży: 65% ceny całkowitej zarezerwowanych usług
  • od 3 dni przed rozpoczęciem podróży: 90% ceny całkowitej zarezerwowanych usług
  • w przypadku niestawienia się: 90 % ceny całkowitej zarezerwowanych usług

Za dzień rozstrzygający uznaje się dzień wpłynięcia do LLH oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta.

6.4 Na wniosek Agenta LLH jest zobowiązany do uzasadnienia wysokości rekompensaty.

6.5 W drodze odstępstwa od punktu 6.2 S. 2 LLH nie może żądać rekompensaty w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności to sytuacja pozostająca poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania;

6.6 Agentowi przysługuje prawo do dowiedzenia LLH, że z tytułu odstąpienia od umowy bądź niewzięcia udziału w podróży nie powstały żadne szkody bądź też powstały szkody małej wysokości.

6.7 W przypadku odstąpienia od umowy LLH ma prawo zażądania od Agenta pokrycia faktycznie powstałych kosztów dodatkowych.

6.8 Obciążenie kosztami odstąpienia następuje również w przypadku niewzięcia przez klienta udziału w podróży bądź też niestawienia się na czas.

7. Niewykorzystane usługi
W przypadku niewykorzystania przez Klienta pojedynczych, standardowo oferowanych usług turystycznych, z powodów, za które odpowiedzialny jest sam Klient (np. wcześniejszy powrót, bądź inne, naglące powody) Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu ceny podróży z uwzględnieniem tychże usług.

8. Rozwiązanie umowy o udział w imprezie turystycznej przez LLH
LLH może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Klient, pomimo upomnień ze strony LLH, w sposób konsekwentny utrudnia przeprowadzenie imprezy turystycznej. Powyższe obowiązuje również w przypadku niezgodnego z zapisami umowy zachowania Klienta w stopniu uzasadniającym uchylenie zapisów umowy. LLH przysługują, jednakże roszczenia co do ceny podróży. LLH jest również zobowiązany do uwzględnienia spodziewanych oszczędności kosztów oraz spodziewanego dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Rozwiązanie umowy wymaga zasadniczo formy pisemnej.

9. Rękojmia / Współdziałanie

9.1 W przypadku niewykonania przez LLH usługi opisanej warunkami umowy Klient ma prawo do otrzymania zadośćuczynienia. LLH może odrzucić wniosek o zadośćuczynienie, o ile wiąże się on z nieproporcjonalnymi nakładami. W ramach zadośćuczynienia LLH może również zaoferować Klientowi równoważne świadczenia zastępcze.

9.2 W przypadku, gdy realizacja świadczonych przez LHH usług turystycznych odbiega od zapisów umowy, Klient ma prawo do dochodzenia swoich praw u Agenta. Agent ma prawo do obniżki ceny na czas, w którym jakość świadczonych usług była niższa od tej zapisanej w umowie. Wysokość obniżki ceny ustalana jest na podstawie stosunku faktycznej wartości usługi do wartości usługi w stanie wolnym od wad. Obniżka ceny nie zostanie uwzględniona w przypadku, gdy Klient lub Agent zaniechają powiadomienia o danej wadzie.

9.3 W przypadku znaczących nieprawidłowości w świadczonej usłudze spowodowanych wadami oraz w przypadku braku zapewnienia w rozsądnym czasie środków zaradczych ze strony LHH, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. W interesie Klienta leży sformułowanie oświadczenia w formie pisemnej (w celu ochrony dóbr własnych i dokumentacyjnych). Powyższe tyczy się również sytuacji, gdy Klient nie może wziąć udziału w podróży za sprawą zaistnienia nieprawidłowości powstałych z winy LLH. Wyznaczenie terminu na podjęcie środków zaradczych nie dotyczy sytuacji, w której podjęcie takowych działań nie jest możliwe lub gdy LLH odmawia ich podjęcia, lub też, jeżeli natychmiastowe wypowiedzenie umowy jest uzasadnione szczególnym interesem Klienta. Klient jest zobowiązany do zwrotu firmie LEGOLAND kosztów za wykorzystane przez niego usługi, o ile usługi te leżały w jego interesie.

9.4 Bez naruszenia prawa do obniżki ceny bądź odstąpienia od umowy Klient ma prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu niedopełnienia zobowiązań odnośnie usługi, chyba że nieprawidłowości te nie powstały z winy LHH.

10. Ograniczenie rękojmi

10.1 Wynikająca z umowy odpowiedzialność cywilna LLH za szkody niebędące szkodami na ciele, jest ograniczona do trzykrotnej wysokości ceny podróży, o ile szkody te nie zostały spowodowane w sposób umyślny lub wskutek poważnego zaniedbania

10.2 Za wszelkie roszczenia odszkodowawcze wynikające ze szkód rzeczowych spowodowanych działaniami niedozwolonymi lecz nie wynikającymi z poważnego zaniedbania lub działań umyślnych LLH odpowiada za szkody rzeczowe do kwoty 4100 €. W przypadku, jeżeli trzykrotna cena podróży przekracza tę sumę, odpowiedzialność za szkody rzeczowe zostaje ograniczona do trzykrotnej ceny podróży. Wymienione wyżej kwoty maksymalne odnoszą się do jednego Klienta / usługi turystycznej.

11. Obowiązek współdziałania

11.1 Klient jest zobowiązany do współdziałania w ramach prawnych w przypadku wystąpienia przeszkód w świadczeniu usługi oraz do działań mających na celu uniknięcie / zmniejszenie powstania kolejnych szkód.

12. Wyłączenie roszczeń i przedawnienie
Wymienione w § 651i ust. (3) BGB roszczenia klienta ulegają przedawnieniu po 2 latach. Powyższe nie dotyczy roszczeń wynikających z poważnego zaniedbania, działań umyślnych, jak również szkód na zdrowiu i życiu. Okres przedawnienia zaczyna się od dnia zakończenia wycieczki zorganizowanej wg zapisów umowy.

13. Nieważność pojedynczych ustaleń
Nieważność pojedynczych ustaleń nie pociąga za sobą nieważności całej umowy.

14. Prawo właściwe

14.1 Prawem właściwym dla stosunku umowy i stosunku prawnego pomiędzy Agentem a LLH jest prawo niemieckie.

14.2 Agent ma prawo do wniesienia pozwu przeciwko LLH wyłącznie w sądzie właściwym dla LLH.

Zarezerwuj nocleg

1 Okres podróży
2 Osoby
2
Dorośli
1
Dzieci
Rok (lata)
lub
Kup bilety
Health