Skip to main content

VCP

Všeobecné obchodní podmínky pro paušální cesty společnosti LEGOLAND Holidays Deutschland GmbH

1. Uzavření cestovní smlouvy

1.1 Společnost LEGOLAND® Holidays Deutschland GmbH (dále pouze „LLH“) nabízí prostřednictvím internetu služby v oblasti cestování. Popis služeb zohledňuje podmínky a ustanovení dané v době rezervace. Rezervaci je možné vytvořit pouze přes www.LEGOLANDHolidays.de.

1.2 Pro rezervace platí následující:
1.2.1 Předsmluvní informace podle §651d německého občanského zákoníku o základních vlastnostech služeb v oblasti cestování, ceně zájezdu a všech dodatečných nákladech, způsobech platby a odškodnění/storno poplatcích (podle odst. 250 §3, body 1, 3 až 5 a 7 uvozovacího zákona do německého občanského zákoníku EGBGB) budou součástí smlouvy, pokud se LLH a obchodní partner výslovně nedohodnou jinak.
1.2.2 Obchodnímu partnerovi budou účtovány dodatečné poplatky a další náklady pouze v případě, že o nich bude informován před předložením svého smluvního prohlášení v souladu s článkem 250 §3 bodu 3 EGBGB. Základem pro toto je plán cesty a další informace od LLH o příslušné cestě, pokud byly dohodnuty s obchodním partnerem.
1.2.3 Rezervace se uskutečňuje prostřednictvím obchodního partnera pro všechny účastníky uvedené v rezervaci, za jejichž smluvní povinnosti, stejně tak jako za své povinnosti, ručí obchodní partner.
1.2.4 Pokud se obsah cestovního potvrzení liší od obsahu rezervace, pak předloží LLH novou nabídku, která je ze strany LLH závazná po dobu 2 dní. Smlouva se pak uzavírá na základě této nové nabídky od LLH, v případě, že obchodní partner do výše uvedeného termínu deklaruje přijetí této nabídky od LLH.
1.2.5 Obchodní partner má povinnost LLH okamžitě informovat v případě, že neobdržel kompletní potvrzení cesty. Zákazník si může pro příslušnou cestu vybírat z plánu cesty a dalších informací od LLH.
1.2.6 Stisknutím tlačítka „závazně rezervovat“ nabízí obchodní partner LLH závazné uzavření smlouvy o organizovaném zájezdu. Před odesláním této rezervace si může obchodní partner kdykoliv prohlédnout a změnit zadané údaje. Rezervace však může být odeslána a vyřízena pouze tehdy, pokud obchodní partner přijal Všeobecné obchodní podmínky pro organizované zájezdy kliknutím na tlačítko „Ano, přečetl(a) jsem si Všeobecné obchodní podmínky pro organizované zájezdy a přijímám je“ a učinil je tak součástí své rezervace. LLH poté okamžitě zašlou obchodnímu partnerovi cestovní potvrzení e-mailem. Smlouva je uzavřena až ve chvíli, kdy LLH toto cestovní potvrzení zašlou. V tomto e-mailu či následujícím e-mailu zašle LLH obchodnímu partnerovi na trvalém datovém nosiči (e-mail či papírový výtisk) text smlouvy (skládající se z rezervace, všeobecných obchodních podmínek a cestovního potvrzení). Text smlouvy je uložen v souladu s ochranou údajů.

1.3 Podle §§ 312 odst. 7 a 312 g odst. 2 věty 1 č. 9 BGB neexistuje právo na odvolání smlouvy o organizovaném zájezdu podle § 651a a § 651c BGB, která byla uzavřena na dálku, ale pouze zákonná práva na odstoupení a výpověď smlouvy, zejména pak právo na odstoupení podle §651h BGB. Právo na odvolání smlouvy však existuje, pokud byla smlouva o cestovních službách podle §651a BGB uzavřena mimo obchodní prostory, kromě případu, kdy ústní jednání, na nichž je založeno uzavření smlouvy, vycházelo z předchozí objednávky spotřebitele, v takovémto případě pak právo na odvolání nevzniká.

2. Platba

2.1 Platby ceny zájezdu jsou chráněny proti úpadku podle § 651r BGB. Obchodní partner obdrží odpovídající bezpečnostní certifikát od německé pojišťovny společně s cestovním potvrzením.

2.2 Po závazné rezervaci a obdržení bezpečnostního certifikátu je splatná plná výše ceny zájezdu.

2.3 LLH přijímají následující způsoby platby:

  • Platba kreditní kartou: Zákazník může zaplatit kartami VISA, MasterCard nebo American Express Card. Z příslušné kreditní karty je stržen poplatek přímo.
  • PayPal: Z příslušného účtu PayPal se poplatek strhne okamžitě v rámci rezervačního procesu.

2.3.1 LLH nejsou zodpovědné za poplatky, které jsou spojeny s platbou kreditními kartami či Maestro kartami ze zahraničí.

2.4 Ceny uvedené za cestovní služby jsou konečné a zahrnují zákonně platnou DPH. Zahrnutá částka daně se neuvádí jako samostatná položka. Možné slevy již byly zohledněny v uvedené konečné ceně.

2.5 Všechny platby se provádějí v eurech.

2.6 Pokud nejsou splatné platby provedeny nebo nejsou provedeny v plné výši a obchodní partner nezaplatí ani po upomínce se stanovením lhůty, mohou LLH od cestovní smlouvy odstoupit, pokud však v tomto okamžiku již nedošlo k závažnému cestovnímu nedostatku. V případě odstoupení od cestovní smlouvy mohou LLH požadovat storno poplatky v souladu s odstavcem 6 jako náhradu.

3. Služby

3.1 Informace o tom, které služby jsou smluvně sjednány, najdete v popisech služeb na internetu a v příslušných informacích v cestovním potvrzení.

3.2 Pokud jsou vstupenky do zábavního parku LEGOLAND zahrnuty v ceně cesty, opravňují vás využívat všechny služby, které jsou nabízeny v době návštěvy, s výjimkou služeb, za které je v místě služby vyžadován další poplatek podle zvláštního oznámení.
Návštěvník nemá právo na to, že v době jeho návštěvy budou skutečně nabízeny všechny služby, na jejichž existenci poukazoval zábavní park LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH. Zábavní pak LEGOLAND na nedostupné služby vhodnou formou upozorní na místě a na příslušných webových stránkách, pokud dojde k delší nedostupnosti služby. V případě kratší nedostupnosti jednotlivých služeb na tento fakt upozorní zábavní park LEGOLAND přímo na místě služby. Dostupnost jednotlivých služeb se odvíjí od aktuální poptávky zákazníků. V případě balíčku, který obsahuje zlevněné vstupenky, např. pro děti, se u vstupu musí počítat s kontrolou, při které musí nárok na slevu být prokázán. Bez prokázání nároku na slevu může zábavní park LEGOLAND požadovat doplatek anebo odmítnout vstup.

3.3 Rezervace kempingu v prázdninové vesničce LEGOLAND platí pouze pro parkovací místo, na které si koncový zákazník může postavit svůj obytný vůz, karavan nebo svůj vlastní stan. Využívání všech zařízení kempu, zejména hygienických zařízení, je zahrnuto v ceně zájezdu. Využívání všech zařízení kempu, zejména hygienických zařízení, je zahrnuto v ceně zájezdu. To se nevztahuje na služby v prázdninové vesničce LEGOLAND, za které se po zvláštním oznámení platí další poplatek.

3.4 Při rezervaci ubytování v jednom z partnerských hotelů LLH má koncový zákazník právo využívat všechny nabízené služby, s výjimkou služeb, za které partnerský hotel podle zvláštního oznámení požaduje dodatečné poplatky.

3.5 Po provedení rezervace nebudou poskytnuty žádné další slevy ani jiná snížení cen.

3.6 Zvláštní přání koncového zákazníka musí obchodní partner uvést při rezervaci. LLH a jejich partneři budou usilovat o to, aby zvláštní přání koncového zákazníka byla v rámci možností splněna, ale nemohou toto zaručit.

3.7 Koncový zákazník není oprávněn v jedné ubytovací jednotce ubytovat více osob, než bylo uvedeno ve smlouvě s LLH a obchodním partnerem. V případě porušení tohoto bodu jsou LLH oprávněny smlouvu zrušit a za dobu nelegálního užívání požadovat jednorázový poplatek ve výši 140 EUR (sto čtyřicet) za přeplnění ubytovací jednotky. Obchodní partner musí při rezervaci za koncového zákazníka zadat počet novorozenců a malých dětí.

4. Změny služeb

4.1 Změny a odchylky jednotlivých cestovních služeb od sjednaného obsahu cestovní smlouvy, které jsou nutné po uzavření smlouvy a které LLH neprovedly ve špatné víře, jsou povoleny pouze v případě, že změny nebo odchylky nejsou významné a nemají vliv na celkovou formu rezervovaného zájezdu.

4.2 Veškeré reklamace zůstávají nedotčeny, pokud jsou změněné služby vadné.

4.3 LLH jsou povinny neprodleně informovat svého obchodního partnera o všech změnách nebo odchylkách ve službách. LLH mohou případně nabídnout změnu rezervace či odstup od smlouvy zdarma.

4.4 V případě významné změny v podstatných cestovních službách je obchodní partner oprávněn odstoupit od cestovní smlouvy bez poplatků nebo požadovat rezervaci zájezdu v minimálně ekvivalentní hodnotě, pokud jsou LLH takový zájezd ze své nabídky schopny nabídnout bez dalších nákladů obchodnímu partnerovi. Obchodní partner musí uplatnit svá práva ihned po prohlášení LLH o změně cestovní služby ze strany LLH.

5. Změny rezervace a náhradníci

5.1 Změny v rezervaci mohou být provedeny pouze za předpokladu, že je požadovaná služba k dispozici, a to do 21 dní před datem příjezdu. Za žádosti o změnu přijaté později budou LLH účtovat paušální poplatek za změnu ve výši 35 EUR (třicet pět), pokud je požadovaná služba k dispozici. To se nevztahuje na změnu rezervace na základě skutečnosti, že LLH poskytly zákazníkovi nepřesné předsmluvní informace podle článku 250 § 3 EGBGB; v tomto případě není požadován žádný poplatek za opětovnou rezervaci.

5.2 Změny v rezervaci lze provádět do 3 dní před začátkem cesty. Po tomto termínu již bude účtován storno poplatek ve výši 90 % z ceny zájezdu.

5.3 Za změny rezervace provedené okamžitě v den rezervace nebude účtován žádný poplatek.

5.4 Celková cena se může zvýšit v důsledku změněných služeb přijatých společností LLH po opětovné rezervaci. Dodatečná částka bude účtována obchodnímu partnerovi a bude splatná v závislosti na době opětovné rezervace, jak je upraveno v bodu 2.2. Případné snížení ceny vyplývající z nové rezervace bude vráceno.

6. Odstoupení ze strany obchodního partnera

6.1 Obchodní partner může od zájezdu odstoupit kdykoli před zahájením cesty. Rozhodující je přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy společností LLH. Odstoupení musí být vyjádřeno v písemné formě.

6.2 Pokud obchodní partner odstoupí od cestovní smlouvy nebo pokud koncový zákazník cestu neuskuteční, mohou LLH požadovat náhradu za provedená preventivní cestovní opatření a za své výdaje. Při výpočtu náhrady je třeba vzít v úvahu obvykle ušetřené výdaje a jiné, obvykle možné využití cestovních služeb.

6.3 Za každou rezervaci vyměřují LLH storno poplatky, a to následovně:

  • Do 21 dní před začátkem cesty paušálně 35 EUR za každou rezervaci
  • 20 až 10 dní před začátkem cesty: 50 % celkové ceny zarezervovaných služeb
  • 9 až 4 dny před začátkem cesty: 65 % celkové ceny zarezervovaných služeb
  • 3 dny a méně před začátkem cesty: 90 % celkové ceny zarezervovaných služeb
  • V případě, že se klient nedostaví: 90 % celkové ceny zarezervovaných služeb

Lhůta pro výpočet lhůty je dnem přijetí prohlášení o odstoupení.

6.4 LLH jsou povinny na žádost obchodního partnera zdůvodnit výši náhrady.

6.5 Bez ohledu na bod 6.2, větu 2 nemohou LLH požadovat žádné odškodnění, pokud v cíli nebo v jeho bezprostředním okolí dojde k nevyhnutelným mimořádným okolnostem, které významně narušují realizaci zájezdu nebo přepravu osob do cíle. Okolnosti jsou nevyhnutelné a výjimečné ve smyslu tohoto podtitulu, pokud nepodléhají kontrole strany, která se na ně odvolává, a jejichž důsledkům by nebylo možné zabránit, i kdyby byla přijata veškerá přiměřená preventivní opatření.

6.6 Obchodní partner má právo prokázat společnosti LLH, že v důsledku odstoupení od smlouvy nebo neuskutečnění cesty nedošlo k žádné škodě nebo k podstatně menší škodě.

6.7 V případě odstoupení mohou LLH od obchodního partnera požadovat skutečně vynaložené dodatečné náklady.

6.8 Storno náklady se hradí také v případě, že koncový zákazník na cestu nenastoupí nebo ji nezačne včas.

7. Nevyužité služby
Pokud koncový zákazník nevyužije jednotlivé cestovní služby, které mu byly řádně nabídnuty, z důvodů, které lze vnímat jako jeho vinu (např. z důvodu předčasného návratu nebo jiných závažných důvodů), nezískává zákazník vůči společnosti LLH nárok na přiměřenou náhradu cestovní ceny.

8. Vypovězení smlouvy ze strany LLH
LLH mohou vypovědět cestovní smlouvu bez dodržení výpovědní lhůty, pokud je realizace zájezdu trvale narušena koncovým zákazníkem navzdory příslušnému varování od LLH. Totéž platí, pokud se koncový zákazník chová v rozporu se smlouvou do té míry, že je okamžité zrušení smlouvy oprávněné. LLH si však vyhrazuje nárok na cestu zájezdu. LLH však musí kompenzovat hodnotu ušetřených výdajů a také výhody, které vyplývají z jiného využití nevyužitých služeb. Ukončení musí být učiněno písemně.

9. Odpovědnost za vady / Asistence

9.1 Pokud společnost LLH neposkytuje službu v souladu se smlouvou, může koncový zákazník požadovat nápravná opatření. LLH může nápravu odmítnout, pokud to vyžaduje nepřiměřené úsilí. LLH může také napravit situaci takovým způsobem, že poskytne náhradní službu ve stejné hodnotě.

9.2 Koncový zákazník musí vůči obchodnímu partnerovi uplatnit veškeré nároky vyplývající z případného mimosmluvního poskytování cestovní služby společností LLH.
Po dobu trvání mimosmluvního zajištění zájezdu může obchodní partner požadovat odpovídající snížení ceny zájezdu (snížení). Cena zájezdu má být snížena v poměru, ve kterém by v době uzavření smlouvy byla hodnota zájezdu v bezvadném stavu ke skutečné hodnotě. Snížení se nepoužije, pokud koncový zákazník nebo obchodní partner zavinění neoznámí.

9.3 Je-li zájezd v důsledku závady významně narušen a společnost LLH neposkytne nápravu v přiměřené lhůtě, může zákazník cestovní smlouvu vypovědět v rámci zákonných ustanovení, a to ve svém vlastním zájmu a z důvodu důkazu, účelně, prostřednictvím písemného prohlášení. Totéž platí, pokud od zákazníka nelze očekávat, že bude cestovat kvůli závadě z důležitého důvodu, který je společností LLH rozpoznatelný. Není nutné stanovit lhůtu pro nápravu, pokud náprava není možná nebo je odmítnuta ze strany LLH nebo pokud je okamžité ukončení smlouvy odůvodněno zvláštním zájmem zákazníka. Zákazník dluží společnosti LEGOLAND část cestovní ceny připadající na použité služby za předpokladu, že by tyto služby byly pro něj zajímavé.

9.4 Aniž je dotčeno omezení nebo ukončení smlouvy, může zákazník požadovat náhradu za neplnění, ledaže by vada zájezdu byla způsobena okolnostmi, za které LLH neodpovídá.

10. Omezení odpovědnosti

10.1 Smluvní odpovědnost společnosti LLH za škody jiné, než je fyzická újma, je omezena na trojnásobek výše ceny zájezdu, pokud škoda na konečném zákazníkovi není způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

10.2 LLH odpovídá za škodu na majetku až do výše 4100 EUR za všechny nároky na náhradu škody vůči organizátorovi za protiprávní jednání, které není založeno na úmyslu nebo hrubé nedbalosti; pokud trojnásobek ceny cesty překročí tuto částku, odpovědnost za škodu na majetku je omezena na trojnásobek ceny cesty. Tyto maximální částky odpovědnosti se vztahují na každého zákazníka a cestu.

11. Povinnost spolupráce

11.1 Koncový zákazník je povinen v případě porušení služeb spolupracovat v rámci zákonných ustanovení, aby se zabránilo možným škodám nebo aby byly omezeny na minimum.

12. Vyloučení nároků a promlčení
Nároky zákazníka uvedené v § 651i odst. 3 BGB zanikají po dvou letech. To neplatí v případě hrubé nedbalosti, úmyslného zneužití, újmě na životě, končetinách nebo zdraví. Promlčecí doba začíná dnem, kdy by měl zájezd podle smlouvy skončit.

13. Neúčinnost jednotlivých ustanovení
Neúčinnost jednotlivých ustanovení nevede k neúčinnosti celé smlouvy.

14. Místo jurisdikce

14.1 Na smluvní a právní vztah mezi obchodním partnerem a společností LLH se vztahuje německé právo.

14.2 Obchodní partner může žalovat společnost LLH pouze v jejím sídle.

Rezervace ubytování

1 Check-In a Check-Out
2 Hosté
2
Dospělí
1
Děti
Dítě
nebo
Koupit vstupenky
Health