Skip to main content

VCP

Všeobecné cestovní podmínky (B2B) společnosti LEGOLAND Holidays Deutschland GmbH

1. Uzavření cestovní smlouvy

1.1 Společnost LEGOLAND® Holidays Deutschland GmbH (dále jen „LLH“) nabízí cestovní služby prostřednictvím internetu. Popisy služeb zohledňují podmínky a okolnosti platné v době rezervace. Rezervaci lze provést pouze prostřednictvím webových stránek https://www.legoland.de/uebernachten/reiseveranstalter/ a vyžaduje registraci obchodního partnera, kterou musí společnost LEGOLAND® Holidays Deutschland GmbH potvrdit. Tyto Všeobecné cestovní podmínky (B2B) společnosti LEGOLAND Holidays Deutschland GmbH platí pro všechny naše obchodní vztahy s obchodními partnery a dále platí pouze v případě, že obchodní partner je podnikatelem (dle § 14 německého občanského zákoníku (dále jen „BGB“), právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva.

1.2 Pro rezervaci platí následující:

1.2.1 Předsmluvní informace podle § 651d BGB o podstatných vlastnostech cestovních služeb, ceně zájezdu a všech dodatečných nákladech, platebních podmínkách a paušálních náhradách škody/stornopoplatcích (podle čl. 250 § 3 č. 1, 3 až 5, 7 úvodního zákona k německému občanskému zákoníku (dále jen „EGBGB“)) se stávají součástí smlouvy, pokud se společnost LLH a obchodní partner výslovně nedohodli jinak.

1.2.2 Obchodnímu partnerovi budou dodatečné poplatky, odměny a ostatní náklady účtovány pouze v případě, že o nich byl informován před odevzdáním smluvního prohlášení v souladu s čl. 250 § 3 č. 3 EGBGB. Podkladem pro takový postup je itinerář a další informace poskytnuté společností LLH k příslušné cestě, pokud byly s obchodním partnerem dohodnuty.

1.2.3 Rezervaci provádí obchodní partner pro všechny účastníky uvedené v rezervaci, za jejichž smluvní závazek obchodní partner odpovídá jako za svůj vlastní závazek.

1.2.4 Pokud se obsah potvrzení o zájezdu liší od obsahu rezervace, je ze strany společnosti LLH učiněna nová nabídka, kterou je společnost LLH vázána po dobu 2 dnů. Smlouva je uzavřena na základě této nové nabídky společnosti LLH, pokud obchodní partner ve výše uvedené lhůtě oznámí společnosti LLH, že ji přijímá.

1.2.5 Obchodní partner je povinen neprodleně informovat společnost LLH, pokud neobdržel potvrzení o zájezdu v plném rozsahu.

1.2.6 Kliknutím na tlačítko „rezervovat s povinností platby“ nabízí obchodní partner společnosti LLH závazné uzavření smlouvy o zájezdu. Před odesláním této rezervace může obchodní partner údaje kdykoli změnit a zobrazit. Rezervace však může být odeslána a předána pouze tehdy, pokud obchodní partner kliknutím na tlačítko „Ano, přečetl(a) jsem si a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami pro zájezdy“ přijal tyto Všeobecné obchodní podmínky pro zájezdy, a tím je zahrnul do své rezervace. Společnost LLH poté obchodnímu partnerovi neprodleně zašle e-mailem potvrzení o zájezdu. Smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy společnost LLH vydá takové potvrzení o zájezdu. V tomto e-mailu nebo v samostatném e-mailu zašle společnost LLH obchodnímu partnerovi na trvalém nosiči (e-mail nebo papírový výtisk) text smlouvy (sestávající z rezervace, VOP a potvrzení o zájezdu) (potvrzení smlouvy). Text smlouvy bude uložen v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů.

1.3 Podle §§ 312 odst. 7, 312g odst. 2 věta 1 č. 9 BGB neexistuje v případě smluv o zájezdech podle § 651a a § 651c BGB, které byly uzavřeny na dálku, právo na odstoupení od smlouvy, ale pouze zákonná práva na odstoupení a výpověď, zejména právo na odstoupení podle § 651h BGB.

2. Platba

2.1 Platby, které mají být uhrazeny za cenu zájezdu, jsou pojištěny proti úpadku v souladu s § 651r BGB. Příslušný certifikát o pojištění od německé pojišťovny obdrží obchodní partner spolu s potvrzením o zájezdu.

2.2 Celá cena zájezdu je splatná se závaznou rezervací a obdržením potvrzení o pojištění.

2.3 Společnost LLH akceptuje následující způsoby platby:

  • Platba kreditní kartou: Obchodní partner může platit kartou VISA, Mastercard nebo American Express. Částka bude stržena přímo z příslušné kreditní karty.
  • Platba prostřednictvím služby Paypal: Stržení částky z příslušného konta Paypal proběhne přímo v průběhu rezervace.

2.3.1 Společnost LLH neodpovídá za žádné náklady, které vzniknou v souvislosti s platbami provedenými kreditními kartami nebo kartami Maestro ze zahraničí.

2.4 Uvedené ceny za cestovní služby jsou konečné ceny včetně zákonem stanovené daně z přidané hodnoty. Výše zahrnuté daně není uváděna samostatně. Případné slevy jsou již zohledněny v uvedené konečné ceně.

2.5 Veškeré platby probíhají v eurech.

2.6 Pokud nejsou uhrazeny splatné platby nebo nejsou uhrazeny v plné výši a obchodní partner nezaplatí ani po upomínce se stanovenou lhůtou, může společnost LLH od cestovní smlouvy odstoupit, pokud se již v tomto okamžiku nevyskytne podstatná vada zájezdu. V případě odstoupení od cestovní smlouvy může společnost LLH jako kompenzaci požadovat poplatky za odstoupení od smlouvy podle bodu 6.

3. Služby

3.1 Smluvně sjednané služby jsou uvedeny v popisech služeb na internetu a v informacích o nich v potvrzení o zájezdu.

3.2 Pokud jsou v ceně zájezdu zahrnuty vstupenky do zábavního parku LEGOLAND, opravňují návštěvníka k využití všech služeb nabízených v době návštěvy, s výjimkou těch služeb, za které je požadován příplatek podle samostatného oznámení v místě poskytování služby.
Návštěvník nemá žádný nárok na to, že v době jeho návštěvy budou skutečně nabízeny všechny služby, na jejichž dostupnost společnost LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH odkazovala. Na
nedostupné služby společnost LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH vhodným způsobem upozorní na místě a/nebo na příslušných internetových stránkách, jakmile zjistí jejich dlouhodobější nedostupnost. Na krátkodobou nedostupnost jednotlivých služeb nebo atrakcí upozorní společnost LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH v místě poskytování služby. Dostupnost jednotlivých služeb závisí na příslušné poptávce návštěvníků.
Při rezervaci balíčku se zlevněnými vstupenkami, např. pro děti, je třeba počítat s kontrolou u vstupu do parku. Přitom je třeba doložit nárok na slevu. Bez doložení nároku může společnost LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH požadovat doplatek nebo odmítnout vstup.

3.3 Rezervace kempování v kempu prázdninové vesničky LEGOLAND platí pouze pro jedno místo, na kterém může koncový zákazník postavit svůj obytný vůz nebo přívěs nebo vlastní stan. Použití veškerého vybavení kempu, zejména sociálního zařízení, je zahrnuto v ceně zájezdu. To neplatí pro služby v prázdninové vesničce LEGOLAND, za které se platí příplatek podle zvláštního upozornění.

3.4 Po provedení rezervace se dodatečně neposkytují žádné slevy ani jiná snížení ceny.

3.5 Zvláštní požadavky koncového zákazníka musí obchodní partner uvést při rezervaci. Společnost LLH a její partneři se budou snažit vyhovět přáním koncového zákazníka, pokud to bude možné, ale nemohou jejich splnění zaručit.

3.6 Obchodní partner není oprávněn vzít do pronajaté jednotky více osob, než je smluvně dohodnuto se společností LLH. V případě porušení je společnost LLH oprávněna smlouvu zrušit a po dobu neoprávněného užívání si účtovat jednorázový příplatek ve výši 140,00 (sto čtyřicet) eur za nadměrný počet hostů. Kojence a malé děti musí pro koncového zákazníka uvést obchodní partner při rezervaci.

4. Změny služeb

4.1 Změny a odchylky jednotlivých cestovních služeb od dohodnutého obsahu cestovní smlouvy, které se stanou nezbytnými po uzavření smlouvy a které nebyly způsobeny společností LLH v rozporu s dobrou vírou, jsou přípustné pouze tehdy, pokud tyto změny nebo odchylky nejsou podstatné a nemají vliv na celkovou povahu rezervovaného zájezdu.

4.2 Případné nároky ze záruky zůstávají nedotčeny, pokud změněné služby vykazují vady.

4.3 Společnost LLH je povinna neprodleně informovat svého obchodního partnera o změnách nebo odchylkách služeb. V případě potřeby může společnost LLH nabídnout bezplatnou změnu rezervace nebo bezplatné odstoupení od smlouvy.

4.4 V případě podstatné změny zásadní cestovní služby je obchodní partner oprávněn bezplatně odstoupit od cestovní smlouvy nebo požadovat rezervaci zájezdu v minimálně rovnocenné hodnotě, pokud je společnost LLH schopna takový zájezd nabídnout ze své nabídky bez dodatečných nákladů pro obchodního partnera. Obchodní partner musí uplatnit svá práva u společnosti LLH neprodleně po oznámení změny cestovní služby ze strany LLH.

5. Změny rezervace a náhradníci

5.1 Změny rezervace lze provést bezplatně do 21 dnů před datem příjezdu, pokud je požadovaná služba k dispozici. V případě žádostí o změnu doručených později účtuje společnost LLH paušální poplatek za změnu rezervace ve výši 35,00 (třicet pět) eur, jsou-li požadované služby dostupné. To neplatí pro změny rezervace na základě toho, že společnost LLH poskytla obchodnímu partnerovi nepřesné předsmluvní informace v souladu s čl. 250 § 3 EGBGB. V takovém případě nebude účtován žádný poplatek za změnu rezervace.

5.2 Změny rezervací jsou možné nejpozději 3 dny před zahájením zájezdu. Po tomto datu bude účtován storno poplatek ve výši 90 % ceny zájezdu.

5.3 Za změny rezervací provedené ihned v den rezervace nebude účtován žádný poplatek.

5.4 Po provedení změny rezervace se může celková cena zvýšit v důsledku změn služeb akceptovaných společností LLH. Dodatečná částka bude účtována obchodnímu partnerovi. Stává se splatnou v závislosti na době provedení změny rezervace, jak je upraveno v bodě 2.2. Snížení ceny v důsledku změny rezervace bude vráceno.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany obchodního partnera

6.1 Obchodní partner může od zájezdu odstoupit kdykoli před jeho začátkem. Rozhodující je datum doručení prohlášení o odstoupení společnosti LLH. Z důvodu průkaznosti by mělo být odstoupení od smlouvy oznámeno písemně.

6.2 Pokud obchodní partner odstoupí od cestovní smlouvy nebo nenastoupí na zájezd, může společnost LLH požadovat náhradu za přijatá opatření a své výdaje. Při výpočtu náhrady škody je třeba vzít v úvahu obvykle ušetřené výdaje a další možné využití cestovních služeb, které je obvykle možné.

6.3 Za každou rezervaci si společnost LLH účtuje paušální stornopoplatek podle následujícího sazebníku:

  • Do 21 dnů před zahájením zájezdu: paušální sazba 35,00 EUR za rezervaci
  • 20 až 10 dnů před zahájením zájezdu: 50 % z celkové ceny rezervovaných služeb
  • 9 dnů až 3 dny před zahájením zájezdu: 65 % z celkové ceny rezervovaných služeb
  • Méně než 3 dny před zahájením zájezdu: 90 % z celkové ceny rezervovaných služeb
  • V případě nedostavení se na zájezd: 90 % z celkové ceny rezervovaných služeb

Jako rozhodné datum pro výpočet lhůty platí datum přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.

6.4 Společnost LLH je povinna na žádost obchodního partnera odůvodnit výši náhrady škody.

6.5 Odchylně od bodu 6.2 věty 2 nemůže společnost LLH požadovat náhradu škody, pokud v místě určení nebo v jeho bezprostřední blízkosti nastanou nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které podstatně ztěžují uskutečnění zájezdu nebo přepravu osob do místa určení. Okolnosti jsou nevyhnutelné a mimořádné ve smyslu této podkapitoly, pokud jsou mimo kontrolu strany, která se na ně odvolává, a jejich důsledkům nebylo možné zabránit ani při vynaložení veškerých přiměřených preventivních opatření.

6.6 Obchodní partner má právo prokázat společnosti LLH, že v důsledku odstoupení od smlouvy nebo nenastoupení na zájezd nevznikla žádná škoda nebo vznikla škoda podstatně nižší.

6.7 V případě odstoupení od smlouvy může společnost LLH požadovat po obchodním partnerovi skutečně vzniklé dodatečné náklady.

6.8 Náklady spojené s odstoupením od smlouvy se hradí také v případě, že obchodní partner nenastoupí na zájezd nebo na něj nenastoupí včas.

7. Nevyužité služby

Pokud konečný zákazník nevyužije jednotlivé cestovní služby, které mu byly řádně nabídnuty, z důvodů na jeho straně (např. z důvodu předčasného návratu nebo z jiných pádných důvodů), nevzniká mu vůči společnosti LLH nárok na vrácení poměrné části ceny zájezdu.

8. Výpověď ze strany LLH

Společnost LLH může cestovní smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud obchodní partner i přes náležité upozornění ze strany LLH trvale narušuje uskutečnění zájezdu. Totéž platí, pokud se koncový zákazník chová v rozporu se smlouvou v takovém rozsahu, že je okamžité zrušení smlouvy odůvodněné. Nárok na úhradu ceny zájezdu však zůstává společnosti LLH zachován. Společnost LLH však musí zohlednit hodnotu ušetřených nákladů, jakož i ty výhody, které získá z jiného využití nevyužitých služeb. Výpověď musí mít vždy písemnou formu.

9. Záruka / spolupráce

9.1 Pokud společnost LLH neposkytne službu v souladu se smlouvou, může obchodní partner požadovat nápravu. Společnost LLH může nápravu odmítnout, pokud vyžaduje nepřiměřené úsilí. Společnost LLH může rovněž zjednat nápravu poskytnutím náhradní služby stejné hodnoty.

9.2 Obchodní partner může požadovat odpovídající snížení ceny zájezdu po dobu, po kterou není zájezd poskytován v souladu se smlouvou (snížení ceny). Cena zájezdu se sníží v poměru, v jakém by byla hodnota zájezdu ve stavu bez vad ke skutečné hodnotě v době uzavření smlouvy. Snížení ceny se neuplatní, pokud obchodní partner vadu z vlastní viny neoznámí.

9.3 Pokud je zájezd v důsledku vady podstatně narušen a společnost LLH nezajistí v přiměřené lhůtě nápravu, může obchodní partner v rámci zákonných ustanovení cestovní smlouvu vypovědět – ve vlastním zájmu a z důvodů prokazatelnosti písemným prohlášením. Totéž platí v případě, že od obchodního partnera nelze v důsledku vady rozumně očekávat uskutečnění zájezdu ze závažného důvodu, který je pro společnost LLH rozpoznatelný. Lhůtu k nápravě není nutné stanovit pouze v případě, že náprava není možná nebo ji společnost LLH odmítá, nebo pokud je okamžité ukončení smlouvy odůvodněno zvláštním zájmem obchodního partnera. Obchodní partner dluží společnosti LEGOLAND část ceny zájezdu připadající na využité služby za předpokladu, že tyto služby byly v jeho zájmu.

9.4 Aniž by bylo dotčeno snížení ceny nebo výpověď smlouvy, může obchodní partner požadovat náhradu škody za nesplnění smlouvy, ledaže by vada zájezdu byla způsobena okolností, za kterou společnost LLH neodpovídá.

10. Omezení odpovědnosti

10.1 Smluvní odpovědnost společnosti LLH za škodu, která není újmou na zdraví, je omezena na trojnásobek ceny zájezdu, pokud škoda obchodnímu partnerovi nebyla způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

10.2 U všech nároků na náhradu škody vůči pořadateli v důsledku protiprávního jednání, které není založeno na úmyslu nebo hrubé nedbalosti, odpovídá LLH za věcnou škodu do výše 4 100 eur. Pokud trojnásobek ceny zájezdu tuto částku přesahuje, je odpovědnost za věcnou škodu omezena na trojnásobek ceny zájezdu. Tyto maximální částky odpovědnosti platí pro každého obchodního partnera a zájezd.

11. Povinnost spolupráce

11.1 Obchodní partner je povinen v případě narušení plnění spolupracovat v rámci zákonných ustanovení a zabránit vzniku škod nebo je minimalizovat.

12. Vyloučení a promlčení nároků

Nároky obchodního partnera uvedené v § 651i odst. 3 BGB se promlčují po dvou letech. To neplatí v případech hrubé nedbalosti, úmyslu, újmy na životě, těle nebo zdraví. Promlčecí lhůta začíná běžet dnem, kdy měl zájezd podle smlouvy skončit.

13. Neúčinnost jednotlivých ustanovení

Neúčinnost jednotlivých ustanovení nemá za následek neúčinnost celé smlouvy.

14. Volba práva/místa soudní příslušnosti

14.1 Pro smluvní a právní vztah mezi obchodním partnerem a společností LLH platí německé právo.

14.2 Výlučnou soudní příslušností – i mezinárodní – pro všechny spory, které přímo nebo nepřímo vyplývají ze smluvního vztahu, je sídlo společnosti LLH. Společnost LLH je však ve všech případech oprávněna podat žalobu také v místě obecné soudní příslušnosti obchodního partnera.

Stav: září 2023

Rezervace ubytování

1 Check-In a Check-Out
2 Hosté
2
Dospělí
1
Děti
Dítě
nebo
Koupit vstupenky
Health