LEGOLAND.de vám chce nabídnout nejlepší možný servis. Za tímto účelem ukládáme informace o vašich návštěvách internetových stránek prostřednictvím takzvaných cookies. Vstupem na tuto internetovou stránku vyjadřujete souhlas s využíváním cookies. Ukládání cookies můžete spravovat ve vašem nastavení prohlížeče. Podrobné informace o použití cookies na této internetové stránce získáte kliknutím na více informací.

Obchodní a provozní řád

Obchodní a provozní řád parku LEGOLAND® Deutschland Freizeitpark GmbH

Vítejte v parku LEGOLAND Deutschland Resort!

Před vámi je několik hodin plných dobrodružství a zábavy. Celý tým parku LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH (dále jen „LEGOLAND“) vám přeje, abyste si návštěvu příjemně užili.
Musíme vás však upozornit na několik předpisů a konkrétních pravidel chování, které platí v celém areálu parku LEGOLAND.
Chovejte se prosím vždy opatrně a s ohledem na ostatní. Znamená to především, abyste na sebe převzali odpovědnost za sebe i druhé a abyste dodržovali zásady slušného chování.

Bezpečnost stojí v parku LEGOLAND na prvním místě. Dodržováním následujících předpisů nás podpoříte v našem úsilí o zachování bezpečnosti.

1. Uzavření smlouvy

Pro všechny záležitosti týkající se vztahů mezi návštěvníky parku LEGOLAND v Günzburgu („návštěvníci“) a parkem LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH („LEGOLAND“) platí výhradně následující ustanovení tohoto obchodního a provozního řádu parku.

Naše nabídky jsou nezávazné a platí pouze jako pozvánka k jejich poskytnutí. K uzavření smlouvy dojde teprve po výzvě k zaplacení ze strany příslušného pracovníka parku LEGOLAND. Společnost LEGOLAND je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud návštěvník po této výzvě příslušnou cenu obratem nezaplatí.

2. Rozsah platnosti

Ustanovení vnitřních předpisů platí plošně pro celý areál parku LEGOLAND včetně příjezdových komunikací, parkovišť a celé prázdninové vesničky LEGOLAND.

3. Parkování

Na všech parkovištích platí ustanovení a dopravní značky dle pravidel silničního provozu.

Aby byl zajištěn bezproblémový provoz, řiďte se prosím pokyny našich pracovníků.
Vozidla odstavená nesprávným způsobem, která jsou překážkou v provozu nebo která brání v příjezdu hasičských vozidel či vozidel záchranné služby, budou na náklady a riziko návštěvníka odtažena.
Poplatek za parkování zahrnuje poskytnutí jednoho parkovacího místa. Jeho zaplacením není uzavřena žádná smlouva o hlídání vozidla. Při opuštění vozidla dbejte na to, aby byly všechny dveře a okna zavřeny a aby ve vozidle na viditelných místech neležely žádné cenné předměty. Nenechávejte ve vozidle zvířata. Pro zvířata našich návštěvníků jsou za poplatek k dispozici odpovídající boxy v psím domově.
LEGOLAND neručí za škody v případě krádeže nebo poškození odstaveného vozidla třetími osobami. To platí i v případě, že škody byly způsobeny bouří, krupobitím, výbuchem nebo jinými mimořádnými událostmi.
LEGOLAND ručí za škody způsobené hrubou nedbalostí či úmyslným jednáním pracovníka parku LEGOLAND. V takovém případě je třeba škodu nahlásit bezprostředně po jejím zjištění, ještě v rámci návštěvy parku LEGOLAND, našim pracovníkům v zákaznickém středisku nebo bezpečnostní službě, pokud je takové nahlášení škody možné.

4. Využívání parku LEGOLAND

Přístup na všechna veřejná místa prázdninové vesničky LEGOLAND je zdarma.

Areál parku LEGOLAND je přístupný pouze s platnou vstupenkou. Vstupenky je třeba mít u sebe po celou dobu návštěvy parku a na požádání je nutné je předložit. Oprávnění ke vstupu skončí opuštěním areálu parku. Chcete-li park opustit na krátkou dobu, informujte o tom naše pracovníky u vstupní kontroly.

Zakoupením vstupenky do parku LEGOLAND jste oprávněni čerpat všechny služby, které jsou v době návštěvy nabízeny, s výjimkou těch služeb, za něž je podle zvláštního upozornění na místě vyžadován dodatečný poplatek.

Návštěvník nemá nárok na to, aby byly v době jeho návštěvy skutečně nabízeny všechny služby, o nichž jej LEGOLAND jakýmkoliv způsobem informoval. Na služby, které nejsou k dispozici a nebudou k dispozici delší dobu, upozorní LEGOLAND ve vstupních prostorách parku. Na krátkodobou nedostupnost jednotlivých služeb je návštěvník upozorněn přímo na místě poskytování služby. Individuální dostupnost dané služby je závislá na poptávce návštěvníků a nemůže být proto zajištěna parkem LEGOLAND.

Držení a nošení zbraní nebo nebezpečných předmětů (střelné zbraně, sečné a bodné zbraně, boxery, pepřový sprej, jiné plynové spreje, hořlavé kapaliny atd.) je v celém areálu parku LEGOLAND zakázáno. Totéž platí pro přinášení a konzumaci vysokoprocentního alkoholu nebo drog.

Osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo drog, může být vstup do areálu parku LEGOLAND odmítnut.

Kouření je dovoleno pouze na zvlášť vyznačených místech. Jinak je kouření v celém areálu parku zakázáno.

Ve vlastním zájmu se řiďte pokyny pracovníků parku LEGOLAND.

Návštěvníci jsou během své návštěvy parku LEGOLAND povinni dodržovat také další předpisy pro chování, na které jsou upozorněni ve vstupních prostorách parku a na jiných místech, zejména u míst pro poskytování jednotlivých služeb. Mezi tyto předpisy pro chování patří také „zákon o ochraně dětí a mládeže“. V případě nedodržování předpisů pro chování je LEGOLAND oprávněn vedle uplatnění nároků na náhradu škody oprávněn odejmout danému návštěvníkovi oprávnění k návštěvě a vykázat jej z areálu parku. Neuposlechne-li návštěvník výzvu společnosti LEGOLAND k opuštění areálu z důvodu porušení některého předpisu kvůli chování v parku, zahájí LEGOLAND vůči němu trestněprávní kroky.

5. Využívání dětských hřišť

Využívání dětských hřišť, atrakcí a podobných zařízení je na vlastní nebezpečí.

6. Povinnost vykonávat dohled

Dětem mladším osmi let je vstup do parku LEGOLAND dovolen výhradně v doprovodu dospělé osoby.

Upozorňujeme rodiče a doprovázející osoby, že jejich povinnost vykonávat dohled nad dětmi zůstává v plné míře zachována, neboť LEGOLAND není oprávněn je této povinnosti zprostit. V tomto rámci nesou rodiče či dohlížející osoby odpovědnost za škody způsobené dětmi, nad nimiž měli vykonávat dohled.

7. Prodej zboží

Není-li dohodnuto jinak, je návštěvníkovi dodáváno zboží v kvalitě a v provedení běžném na trhu, s ohledem na odchylky v rozměrech, hmotnostech a kvalitě, ke kterým dojde při výrobě.

Návštěvník je povinen mít účetní doklad o nákupu u sebe po celou dobu pobytu v parku a na vyžádání jej předložit.

8. Práva návštěvníka v případě výskytu vad u zboží

Pokud se při zkoumání vad udávaných návštěvníkem ukáže, že návštěvník nárok plynoucí z vad zboží nemá, je návštěvník povinen nahradit LEGOLANDU náklady vzniklé při zkoumání.

Nároky návštěvníka plynoucí z vad zboží jsou vyloučeny, pokud návštěvník vadu neoznámí parku LEGOLAND v průběhu dvou měsíců od jejího zjištění. V každém případě jsou nároky návštěvníka plynoucí z vad zboží promlčeny po uplynutí dvou let.

Přerušení promlčecí lhůty („stavění lhůty“) v průběhu jednání mezi parkem LEGOLAND a návštěvníkem o existenci práv návštěvníka plynoucích z udávané vady je omezeno na udávanou vadu. Jednání mající za účinek přerušení promlčecí lhůty začínají v okamžiku, kdy je parku LEGOLAND doručen popis udávané vady zboží. Jednání mající za účinek přerušení promlčecí lhůty končí v okamžiku, kdy LEGOLAND splnil nároky plynoucí z odpovědnosti parku za vady nebo kdy jejich splnění selhalo nebo kdy návštěvník sdělí parku, že jednání ukončuje, v ostatních případech tři měsíce po doručení posledního stanoviska jedné ze smluvních stran ohledně udávané vady zboží, druhé smluvní straně.

Odstranění vad nebo dodání bezvadného náhradního zboží („odpovědnost za vady“) se děje bez uznání právní povinnosti a nevede k novému počátku promlčecí lhůty.

9. Vyloučení a omezení odpovědnosti

LEGOLAND ručí za škody způsobené lehkou nedbalostí pouze tehdy, vztahují-li se k porušení podstatné smluvní povinnosti nebo kardinální povinnosti způsobem ohrožujícím účel smlouvy. V těchto případech je ručení omezeno na škodu předvídatelnou, typickou pro účel smlouvy. Maximální výše ručení je 15násobek ceny vstupného.
Kromě případů ručení podle zákona o ručení za výrobky, za vadu po převzetí záruky za kvalitu věci nebo díla, v případě úmyslně zamlčených chyb nebo zranění, platí výše uvedená omezení záruky na všechny nároky na náhradu škody nezávisle na jejich právním základě, včetně nároků vzniklých při nedovoleném jednání.

LEGOLAND neručí za předměty, které byly předány našim pracovníkům v parku nebo které byly v areálu parku odloženy.

LEGOLAND zejména nepřebírá záruku za předměty, např. mobilní telefony, fotoaparáty, šperky atd., které byly poškozeny, resp. zničeny nebo ztraceny v průběhu užívání některé atrakce. Pro uložení cenných předmětů jsou za poplatek k dispozici uzamykatelné skříňky.

Výše uvedená omezení záruky platí také v případě, kdy by nároky na náhradu škody vznesl návštěvník vůči pravovníkům parku LEGOLAND či jím pověřeným osobám.

10. Reklama a nabídka zboží a služeb třetími osobami

V celém areálu parku včetně parkovišť a prázdninové vesničky LEGOLAND jsou reklama a nabídky zboží a služeb dovoleny pouze po předchozím písemném svolení vedením parku. To platí i na provádění průzkumů veřejného mínění a sčítání.

Prodej poukazů, vstupenek nebo volných vstupenek do parku LEGOLAND není dovoleno v celém areálu parku LEGOLAND včetně příjezdových komunikací.

Reklamy a oznámení organizací, svazů, zájmových společností či jednotlivců jakýmikoliv prostředky, jsou v celém areálu parku, ve všech budovách, pojízdných stáncích apod. zakázány. LEGOLAND si vyhrazuje právo potrestat přestupky v jednotlivých případech vykázáním z parku, občanskoprávním postihem, popř. trestněprávním oznámením pro porušování domovní svobody.

11. Kontroly návštěvníků

Každý návštěvník, který chce vstoupit do areálu parku LEGOLAND, vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, že se dobrovolně podvolí případné kontrole ze strany bezpečnostní služby parku LEGOLAND. Bezpečnostní služba parku LEGOLAND je oprávněna, podle okolností i za pomoci technických prostředků, zkontrolovat návštěvníka, zda v důsledku požití alkoholu a/nebo drog, přinesení drog, vysokoprocentního alkoholu, zbraní a/nebo dalších nebezpečných předmětů nepředstavuje bezpečnostní riziko pro LEGOLAND a/nebo ostatní návštěvníky. Za tímto účelem mohou být prohledány části oděvu i přinesená zavazadla návštěvníka. Návštěvník je povinen řídit se pokyny bezpečnostní služby parku LEGOLAND. Bezpečnostní služba parku LEGOLAND je rovněž oprávněna takto zkontrolovat návštěvníka, který se nachází v areálu parku LEGOLAND. Dále je bezpečnostní služba parku LEGOLAND oprávněna návštěvníkovi, který ve výše zmíněném smyslu představuje bezpečnostní riziko, odmítnout vstup do areálu parku LEGOLAND nebo mu zakázat další pobyt v areálu parku LEGOLAND.  Návštěvníkovi, který takovou kontrolu odmítne nebo který se očividně chce jiným způsobem kontrolám vyhnout, může být vstup do areálu parku resp. pobyt v areálu parku LEGOLAND rovněž zakázán.

12. Domovní svoboda

LEGOLAND je oprávněn vykázat z areálu parku LEGOLAND osoby, které se zde pohybují bez platné vstupenky. Totéž platí i pro návštěvníky, kteří porušují ustanovení tohoto obchodního a provozního řádu parku. V případě vykázání z parku neexistuje žádný nárok na vrácení zaplaceného vstupného nebo poplatku za parkování.

13. Ostatní

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (Vnitřní předpisy parku) představují celkovou úpravu smluvních vztahů mezi parkem LEGOLAND a návštěvníkem. Změny musí být provedeny písemnou formou. To platí i pro ustanovení, kterým je tato písemná forma podmíněna.
Neuplatní-li LEGOLAND některé ze svých práv, neznamená to, že toto právo nemůže uplatnit v budoucnu.
Neúčinnost či nevykonatelnost některých ustanovení se nedotkne účinnosti ostatních ustanovení.
V případě zásahu vyšší moci a jiných překážek, které neleží na straně parku LEGOLAND, včetně války, občanské války, teroristických útoků, povstání, oprávněných stávek nebo druhotných výluk, které mají podstatný vliv na plnění závazků parku LEGOLAND, může jak LEGOLAND, tak návštěvník konkrétní část této smlouvy bez jakéhokoli ručení vůči druhé smluvní straně vypovědět.

Ve sporných případech je uplatňováno německé právo a poslední platná německá verze této smlouvy.

Přejeme vám hezký a bezstarostný den plný zábavy v parku LEGOLAND Deutschland Resort!

Manuela Stone
Jednatel

Günzburg, 12.06.2019

LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH
LEGOLAND Allee 1 · 89312 Günzburg
www.LEGOLAND.de

PDF Download